spot_img
ΑρχικήΜελέτες-ΆρθραΟι Νέες αλλαγές στο Γ.Ε.ΜΗ και οι Κανόνες Εμπορικής Δημοσιότητας

Οι Νέες αλλαγές στο Γ.Ε.ΜΗ και οι Κανόνες Εμπορικής Δημοσιότητας

Ζωή Παπαντζίκου,
Δικηγόρος – Μέλος Δ.Σ.Α
M.E.Δ,  PgCert

Το Υπουργείο Ανάπτυξης υιοθετώντας την  Οδηγία (ΕΕ) 2017/1132 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2017, σχετικά με ορισμένες πτυχές του εταιρικού δίκαιου προχώρησε στην ψήφιση και υιοθέτηση του Ν.4635/2019 με στόχο την απλούστευση των διαδικασιών δημοσίευσης ισολογισμών, αποφάσεων γενικών συνελεύσεων κ.ά., μείωση της γραφειοκρατίας αλλά και χορήγηση πιστοποιητικού καλής λειτουργίας στις επιχειρήσεις, μέσω του σχεδίου διατάξεων για το ‘Γενικό Εμπορικό Μητρώο’. Οι συγκεκριμένες διατάξεις οι οποίες αλλάζουν το Γ.Ε.ΜΗ τέθηκαν ήδη σε εφαρμογή από τις 30-01-2020, ειδικότερα υπάρχει συγκεκριμένο άρθρο που προβλέπει τη μείωση των στοιχείων υποχρεωτικής δημοσιότητας για τις επιχειρήσεις.

Οι αλλαγές που προβλέπονται στον Ν.4635/2019 συνοπτικά είναι οι ακόλουθες:

1. Θέσπιση υποχρέωσης Διαλειτουργικότητας και σύνδεσης με το TAXIS προκειμένου να απαλλαγούν οι επιχειρήσεις από την υποχρέωση υποβολής παρεμφερών δηλώσεων με τα ίδια ή παρεμφερή στοιχεία σε περισσότερες κρατικές υπηρεσίες. Αναφορικά με το Πληροφοριακό Σύστημα (άρθρο 89) προβλέπεται πλέον η Ευρωπαϊκή Κεντρική Πλατφόρμα (BRIS), ρυθμίζεται η Διαλειτουργικότητα στο Πλαίσιο διασύνδεσης εθνικών συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ και σύνδεσης αυτών με το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Φορολογίας (Ο.Π.Σ.Φ) (Taxis) σχετικά με τη λήψη και διαβίβαση δεδομένων που προβλέπονται ως καταχωριζόμενα από τους υπόχρεους.

Ταυτόχρονα ορίζεται η Συμμόρφωση με τον Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων.

Το Γ.Ε.ΜΗ μπορεί να συνδέεται και με άλλα μητρώα πάντοτε υπό την προϋπόθεση της τήρησης των αρχών του Κανονισμού και φυσικά της πληροφόρησης του υπόχρεου για την πρόσβαση σ ’αυτά. Τα αρχεία τηρούνται σε ψηφιακή μορφή ως βάση δεδομένων και αποθηκεύονται σε πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης. Το πληροφοριακό σύστημα της βάσης δεδομένων αποτελείται από: α) Γενικό Ευρετήριο Επωνυμιών, β) Μερίδα και γ) Φάκελο. Η πρόσβαση στα έγγραφα του φακέλου γίνεται κατόπιν ηλεκτρονικής αίτησης μέσω της μερίδας.

2. Σύσταση μητρώου πιστοποιημένων χρηστών Γ.Ε.ΜΗ και ΥΜΣ

Πλέον συστήνεται στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος, Υπηρεσία Υποστήριξης και Ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ και ΥΜΣ, η οποία αποτελεί οργανική ομάδα της ΚΕΕΕ. Στις καινοτομίες και στις μεταξύ των λοιπών αρμοδιοτήτων της περιλαμβάνεται η παρακολούθηση των Προγραμμάτων ΕΣΠΑ που αφορούν το εκάστοτε Υπουργείο καθώς και γνωμοδότηση για τη χρηματοδότηση τέτοιων προγραμμάτων.

Πρόβλεψη κανόνων οργάνωσης και λειτουργίας των Υ.Γ.Ε.ΜΗ

Οι υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ διαρθρώνονται ως εξής πλέον:

α) Ειδικές Υ.Γ.Ε.ΜΗ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, τα κατά αρμόδια τμήματα της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή  που ορίζονται ως ειδικές Υ.Γ.Ε.ΜΗ των Εταιρειών. Οι εν λόγω υπηρεσίες θα είναι πλέον αποκλειστικά αρμόδιες για την δημοσίευση όλων των πράξεων που απαιτούνται για την εμπορική δημοσιότητα.

β) Τμήματα Υ.Γ.Ε.ΜΗ των επιμελητηρίων τα οποία είναι αρμόδια για την εγγραφή των χρηστών, κάθε καταχώριση που αφορά στους υπόχρεους, την παραλαβή, πρωτοκόλληση εφόσον δεν γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο και τον έλεγχο πληρότητας των σχετικών αιτήσεων,  την παραλαβή και τον έλεγχο αιτήσεων έγκρισης επωνυμίας, εφόσον δεν γίνεται ηλεκτρονικά και μόνο εφόσον η συγκεκριμένη διαδικασία δεν γίνεται μέσω της ΥΜΣ.

γ) Πιστοποιημένοι Συμβολαιογράφοι Υ.ΓΕ.ΜΗ, οι οποίοι έχουν κάνει εγγραφή στην ηλεκτρονική πλατφόρμα προκειμένου να γίνουν πιστοποιημένοι χρήστες και να έχουν πρόσβαση και δυνατότητα ανάρτησης συμβολαιογραφικών πράξεων.

Τα τμήματα των Υ.ΓΕ.ΜΗ είναι υπεύθυνα για την εγγραφή των πιστοποιημένων χρηστών καθώς και για την πρωτοκόλληση, κατάθεση αιτήσεων, έκδοση πιστοποιητικών του άρθρου 111, τον έλεγχο και έγκριση της επωνυμίας των διακριτικών τίτλων καθώς και τη δέσμευση αυτών μόνο όταν η ως άνω διαδικασία γίνεται μεσώ ΥΜΣ κλπ.

Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότερη αμιγή Επιμελητήρια αρμόδια σ’ έναν τόπο, Ο ΚΑΔ( Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας) θα είναι αυτός που θα καθορίζει την αρμοδιότητα των Υ.Γ.Ε.ΜΗ.

3. Εμπορική Δημοσιότητα ( Άρθρο 92) – Καταγραφή όλων των πράξεων και στοιχείων που καταχωρίζονται στο Γ.Ε.ΜΗ, για τους κυριότερους νομικούς τύπους.

Η δημοσιότητα πραγματοποιείται με την εγγραφή ή την καταχώρηση αυτών στο Γ.Ε.ΜΗ των πράξεων και των δεδομένων των υπόχρεων, την ταυτόχρονη δημοσίευση των πράξεων αυτών στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ είτε εν συνόλω, είτε εν μέρει των πράξεων που απαιτούν υποχρέωση εμπορικής δημοσιότητας.

Συστατική δημοσιότητα ( Άρθρο 93):

Η δημοσίευση των πράξεων των ν.π είναι υποχρεωτική προκειμένου να αποκτήσουν νομική προσωπικότητα, να επέλθει η τροποποίηση του καταστατικού, να πραγματοποιηθεί η συγχώνευση, διάσπαση, ή μετατροπή σε άλλο εταιρικό μετασχηματισμό με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν.4601/2019 ή άλλου ειδικότερου νόμου, να επέλθει λύση της εταιρείας μετά από απόφαση των εταίρων ή έκδοσης σχετικής διοικητικής πράξης, η εκκαθάριση ή αναβίωση της εκκαθάρισης της εταιρείας, ή αναβίωση του Ν.Π, να επέλθει η απώλεια της νομικής προσωπικότητας με την καταχώριση της διαγραφής του υπόχρεου.

Έννομη Συνέπεια Δημοσιότητας (Άρθρο 94)

Μη αντιτάξιμο έννομων συνεπειών

Τα πρόσωπα του άρθρου 86 δεν μπορούν να προβάλουν στους τρίτους στοιχεία για τα οποία δεν τηρήθηκαν οι διατυπώσεις δημοσιότητας εκτός και αν αποδείξουν πως οι τρίτοι γνώριζαν, ως εκ τούτου τίθεται μαχητό τεκμήριο υπέρ των φ.π και ν.π.

Σε περίπτωση δε ασυμφωνίας μεταξύ του δημοσιευμένου κειμένου και στοιχείων και πράξεων που επικαλούνται τα φ.π ή ν.π υπερισχύει το δημοσιευμένο κείμενο, δίδοντας και πάλι την δυνατότητα να το ανατρέψουν αποδεικνύοντας την γνώση των τρίτων.

Σε περίπτωση διάστασης μεταξύ της ημερομηνίας δημοσίευσης και της ημερομηνίας καταχώρησης για τις αποσβεστικές προθεσμίες λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία δημοσίευσης και όχι η ημερομηνία καταχώρησης των πράξεων, στα πλαίσια της τήρησης και της κάλυψης της αρχής της δημοσιότητας.

4. Πρόβλεψη συνεπειών για υπόχρεους έγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ που δεν εκτελούν την εμπορική δημοσιότητα, πέραν των προστίμων.

Παράλειψη της δημοσίευσης πράξεων, τους αποστερεί από την δυνατότητα να συμμετάσχουν σε δημόσιους διαγωνισμούς, προμηθειών και διαγωνισμών σύμφωνα με το άρθρο 1 Ν.1256/1982,  προγράμματα ΕΣΠΑ, ωστόσο με την δημοσίευση των πράξεων αίρεται και το ανωτέρω κώλυμα επιπρόσθετα προβλέπεται ως συνέπεια της παράλειψης τήρησης των διατυπώσεων δημοσιότητας η  Αναστολή Καταχώρησης Πράξεων Εγγραφών.

Με πράξη της αρμόδιας Υ.Γ.Ε.ΜΗ επέρχεται αναστολή καταχωρίσεων των πράξεων ενός Νομικού Προσώπου, είτε αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν αίτησης του τρίτου που αποδεικνύει έννομο συμφέρον στις περιπτώσεις:

Α) αν για 2 χρόνια δεν τηρεί τις υποχρεώσεις δημοσίευσης πράξεων στο Γ.Ε.ΜΗ

Β) αν για 2 χρόνια μετά τη θέση σε εκκαθάριση δεν προβεί σε δημοσίευση ισολογισμού έναρξης εκκαθάρισης

Γ) αν έχει ανασταλεί ο Α.Φ.Μ του. Η απόφαση βέβαια ανακαλείται αν εκλείψουν οι παραπάνω λόγοι. Μέχρι την ανάκληση της απόφασης αναστολής επιτρέπονται μόνο οι οριζόμενες στο άρθρο 108 δημοσιεύσεις

Διατάξεις αφορούσες τις αλλοδαπές εταιρείες που εγκαθίστανται στην Ελλάδα.

Εφαρμογή διατυπώσεων που ορίζονται από το ελληνικό δίκαιο.

Σε περίπτωση περισσότερων του ενός υποκαταστήματος από μια εταιρεία, στοιχεία όπως η ιδρυτική πράξη και το καταστατικό, λογιστικά έγγραφα καθώς και τα έγγραφα που ορίζονται στο άρθρο 99 δηλαδή νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης των εταιρειών κλπ, μπορούν να διατηρούνται στη μερίδα του Γ.Ε.ΜΗ που έχει επιλέξει η εταιρεία.

Εφόσον έχουν τηρηθεί οι διατυπώσεις δημοσιότητας αφορούσες τον διορισμό εκπροσώπων αλλοδαπών εταιρειών για τη δραστηριότητα του υποκαταστήματός τους, δεν αντιτάσσεται στους τρίτους οποιοδήποτε ελάττωμα εκτός αν η εταιρεία αποδείξει ότι οι τρίτοι  γνώριζαν το ελάττωμα αυτό. Ομοίως δεν προβάλλεται έναντι των τρίτων και οποιοδήποτε περιορισμός ως προς την εξουσία των προσώπων αυτών εκτός και αν αποδειχθεί πως οι τρίτοι γνώριζαν ενδεχόμενη ανάκληση εξουσίας κάποιας διαχειριστικής πράξης.

5. Καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ και Πρόβλεψη αυστηρού χρονικού πλαισίου εντός του οποίου θα πρέπει να γίνεται ο έλεγχος πληρότητας και νομιμότητας υλοποίηση της εμπορικής δημοσιότητας από τις Υ.Γ.Ε.ΜΗ

Με το νέο νόμο επέρχεται απλοποίηση της διαδικασίας καταχώρησης και προβλέπεται αυτοματοποιημένη καταχώρηση χωρίς να έχει προηγηθεί έλεγχος πληρότητας ή νομιμότητας δυνάμει των άρθρων 102 -103 όσων:

Α)  περιβληθήκαν τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου

Β) αφορούν προσωπικές εταιρείες εκτός των περιπτώσεων λύσεως, εκκαθάρισης, διαγραφής, αναβίωσης,

Γ) αφορούν κεφαλαιουχικές εταιρείες εκτός των ως άνω περιπτώσεων οπότε θα καθίσταται αυτοματοποιημένη η καταχώρηση.

Από την αυτοματοποιημένη καταχώρηση εξαιρούνται οι πράξεις των εταιρικών μετασχηματισμών όπως αυτές προβλέπονται από το ν.4601/2019.

Εντός 20 ημερών επιβάλλεται στον υπόχρεο να αιτηθεί προς δημοσίευση των πράξεων που απαιτείται να δημοσιευθούν. Με την παρέλευση των 20 ημερών επιβάλλονται στον υπόχρεο οι κυρώσεις του άρθρου 114.

Η αρμόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ προβαίνει στον έλεγχο εντός 5 ημερών, ενώ σε περίπτωση μεγάλου όγκου υπάρχει η δυνατότητα παράτασης άλλων 5 ημερών και αυτό έπειτα από έγκριση του αρμόδιου Προϊστάμενου.

Η διαδικασία καταχώρισης ολοκληρώνεται με την αποθήκευση των δεδομένων στην πληροφοριακή βάση δεδομένων του Γ.Ε.ΜΗ ώστε αυτά να παραμένουν αναλλοίωτα. Μόλις συντελεστεί η καταχώριση αποστέλλεται στην αρμόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ και αποδεικτικό υποβολής της δήλωσης/αίτησης ή διόρθωσης κ.ο.κ. Δικαίωμα προσβασιμότητας και ορθότητας και πληρότητας του φακέλου με βάση την κάθε αίτηση έχει ο αρμόδιος υπάλληλος.  Οι εγγραφές και οι καταχωρήσεις στο Γ.Ε.ΜΗ μέχρι την διόρθωση τους τεκμαίρονται ως ορθές.

Έτσι από 31-01-2020 και σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ.: 6084 – 20/01/2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης διευκρινίζεται πλέον ρητά και απομπλέκονται οι Περιφέρειες από τον έλεγχο Νομιμότητας των στοιχείων και των πράξεων των Α.Ε., έτσι σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4635/2019 (Α’ 167) η αρμοδιότητα της άσκησης ελέγχου νομιμότητας επί των πράξεων και των στοιχείων των Ανωνύμων Εταιρειών, όπως προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 4548/2018 (Α’ 104) καθώς και η σχετική αρμοδιότητα της άσκησης ελέγχου νομιμότητας επί των πράξεων και των στοιχείων των εταιρικών μετασχηματισμών του ν.4601/2019 (Α’ 44) όταν σε αυτές εμπλέκεται ο νομικός τύπος της ανώνυμης εταιρείας μεταφέρεται από τις Περιφερειακές Ενότητες της χώρας στις Υ.Γ.Ε.ΜΗ των Επιμελητηρίων. Συγκεκριμένα, στο άρθρο 116 του ν. 4635/19 προβλέπονται τα εξής «όπου στον ν. 4548/2018 και στον ν. 4601/2019 γίνεται αναφορά σε έλεγχο νομιμότητας, έλεγχο πληρότητας, έγκριση ή εγκριτική απόφαση Περιφέρειας, Περιφερειακής Ενότητας ή του Περιφερειάρχη νοείται πλέον έλεγχος της αρμόδιας για τον υπόχρεο Υ.Γ.Ε.ΜΗ και απόφαση του Προϊστάμενου αυτής». Να διευκρινιστεί στο σημείο αυτό πως τα εκκρεμή αιτήματα, δηλαδή όσα υποβλήθηκαν από τους υπόχρεους έως τις 30-01-2020 θα πρέπει υποχρεωτικά να ολοκληρωθούν σύμφωνα με την ανωτέρω εγκύκλιο από τις ΠΕ.

6. Διόρθωση σφαλμάτων

Ο Έλεγχος νομιμότητας που διενεργείται από τις Υ.Γ.Ε.ΜΗ αφορά τα τυπικά στοιχεία που πρέπει να πληρούνται ανά συγκεκριμένο εταιρικό τύπο σύμφωνα με τον προβλεπόμενο σε ισχύ νόμο, χωρίς ωστόσο στο εύρος του ανωτέρω ελέγχου να τίθενται ζητήματα ακυρότητας ή ακυρωσίας των πράξεων αυτών.

Η αρμόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ από την στιγμή που εντοπίσει πως οι πράξεις δεν πληρούν τις προδιαγραφές που ορίζει ο νόμος, καλεί τον υπόχρεο να τις διορθώσει και του χορηγείται προθεσμία διόρθωσης αυτών εντός 10 ημερών από την ενημέρωση. Αν τώρα παρέλθει άπρακτη η προθεσμία και ο υπόχρεος είτε δεν καταθέσει, είτε καταθέσει και προκύψουν και πάλι ελλείψεις στον φάκελο, η αίτηση ακυρώνεται αυτόματα και τα τέλη καταπίπτουν υπέρ της αρμόδιας Υ.Γ.Ε.ΜΗ. Σε κάθε περίπτωση η διαδικασία καταχώρισης δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 21 μέρες.

Κάθε εγγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ υπόκειται σε διόρθωση σφαλμάτων εφόσον ο υπόχρεος εκ παραδρομής προχώρησε στην ανάρτηση αυτών. Η διόρθωση επιτυγχάνεται ύστερα από αίτηση του υπόχρεου ή των καθολικών του διαδόχων στην αρμόδια υπηρεσία Υ.Γ.Ε.ΜΗ.

Εάν τα λάθη που διορθώνονται είναι επουσιώδη, οι αλλαγές έχουν αναδρομική ισχύ. Σε περιπτώσεις όμως που συντρέχει σπουδαίος λόγος η αναδρομικότητα των αλλαγών ορίζεται από το δικαστήριο. 

Σφάλματα κατά υπαιτιότητα του Υ.Γ.Ε.ΜΗ

7.Σφάλματα τα οποία εκ παραδρομής συντελέστηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες διορθώνονται είτε αυτεπαγγέλτως κατά τον εντοπισμό τους, είτε με αίτηση του ίδιου του υπόχρεου, των καθολικών του διαδόχων ή οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον. Οι διορθώσεις αυτές έχουν αναδρομική ισχύ και ανατρέχουν στην ημερομηνία καταχώρισης και δημοσίευσης.

8.Κυρώσεις: Σε περίπτωση παράβασης των οριζόμενων από το νόμο υποχρεώσεων επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 500 ευρώ και κατά περίπτωση μπορεί να φτάσει έως και τα 100.000 ευρώ. Τα ανωτέρα ποσά μπορούν κατά περίπτωση να διπλασιαστούν – τριπλασιαστούν σε περίπτωση υποτροπής για την ίδια πράξη εντός διετίας ή τριετίας αντιστοίχως.

9.Διαγραφή από το Γ.Ε.ΜΗ (Άρθρο 107)

Α. Η Διαγραφή υπόχρεων Φ.Π. επέρχεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 107, ειδικότερα: α) με τη διακοπή εργασιών του φ.π από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. Η αρμόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ είναι ηλεκτρονικά πλέον συνδεδεμένη μέσω διασύνδεσης με το πληροφοριακό σύστημα TAXIS και Γ.Ε.ΜΗ, βέβαια παρέχεται δυνατότητα προσκόμισης της βεβαίωσης – εντύπου διακοπής των εργασιών από τον υπόχρεο, β) με την οριστική απώλεια των προϋποθέσεων εγγραφής, γ) με το θάνατο ή την κήρυξη του υπόχρεου σε αφάνεια, δ) με την κήρυξη του υπόχρεου σε δικαστική συμπαράσταση, η διαγραφή είναι δυνατή με την προσκόμιση δικαστικής απόφασης από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον ή από τον δικαστικό συμπαραστάτη. Εφόσον πρόκειται για μέλη προσωπικών εταιρειών και δη ομόρρυθμα μέλη η διαγραφή επέρχεται με την έξοδο τους από την εταιρεία και εφόσον δεν είναι μέλη άλλης εταιρείας, είτε με τη λύση της εταιρείας, είτε με τον αποκλεισμό τους.

Β.  Για την διαγραφή των Ν.Π εξακολουθούν και ισχύουν όσα ίσχυαν, λαμβάνει δηλαδή χώρα με την περάτωση της εκκαθάρισης από το νομικό πρόσωπο. Να σημειωθεί πως δεδομένου ότι είναι δυνατόν να προβλέπεται κάτι διαφορετικό από το καταστατικό των προσωπικών εταιρειών, δεδομένου ότι οι διατάξεις περί εκκαθάρισης είναι ενδοτικού και όχι αναγκαστικού δικαίου, στην περίπτωση κατά την οποία μια προσωπική εταιρεία προχωρήσει σε λύση αυτής, δίχως να ακολουθήσει το στάδιο της εκκαθάρισης μολονότι εξακολουθεί και έχει χρέη, τότε στην περίπτωση αυτή, όποιος έχει έννομο συμφέρον δύναται να υποβάλλει αίτηση στο Υ.Γ.Ε.ΜΗ για αναβίωση της εκκαθάρισης του Νομικού Προσώπου. Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από έγγραφο που ορίζει τους προηγούμενους εκκαθαριστές καθώς και από έγγραφα που αποδεικνύουν το παραληφθέν περιουσιακό στοιχείο ή την παραληφθείσα υποχρέωση καθώς και από το κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρείας.

Με την ολοκλήρωση του προβλεπόμενου ελέγχου νομιμότητας γίνεται η επανεγγραφή του νομικού προσώπου και αναβιώνει το στάδιο της εκκαθάρισης του. Σε περίπτωση που οι εκκαθαριστές δεν αναλάβουν άμεσα τα καθήκοντα τους λαμβάνει χώρα το άρθρο 786 Κπολδ παρ.3. Κατά το στάδιο της εκκαθάρισης η εταιρεία εκπροσωπείται από τους εκκαθαριστές και όχι από τους μέχρι πρότινος εκπροσώπους. Δεδομένης της σύμπραξης του Α.Κ σε περίπτωση μη πρόβλεψης από το καταστατικό εκκαθαριστών, δυνάμει της ΑΚ 778 η εκκαθάριση θα ασκείται από το σύνολο των εταίρων από κοινού ( Νόμιμη Συλλογική Διαχείριση), εκτός εάν οριστούν άλλοι ως εκκαθαριστές από το Δικαστήριο ύστερα από αίτηση ενός εκ των εταίρων.

Με τον ίδιο τρόπο καταχωρίζεται από το Γ.Ε.ΜΗ και η αναβίωση της εταιρείας σε περίπτωση προσκόμισης τελεσίδικης επικύρωσης σχεδίου αναδιοργάνωσης, παύσης των εργασιών διαδικασίας πτώχευσης  λόγω εξόφλησης όλων των πτωχευτικών πιστωτών, πτωχευτικής υποκατάστασης ή οποτεδήποτε άλλοτε προβλέπεται αναβίωση του νομικού προσώπου.

10.Έννομη Προστασία (Άρθρο 110)

H άρνηση της αρμόδιας Υ.Γ.Ε.ΜΗ να κάνει δεκτή αίτηση εγγραφής, διόρθωσης και καταχώρισης πράξεων γεννά δικαίωμα προσφυγής όσων έχουν έννομο συμφέρον ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων, προκειμένου να γίνει δεκτό το αίτημά τους, η απόφαση θα πρέπει να διατάσσει την καταχώριση, διόρθωση, μεταβολή ή διαγραφή της πράξης. Αρμόδιο είναι το Μονομελές Πρωτοδικείο της Περιφέρειας, όπου εδρεύει η αρμόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ και αποφασίζει κατά την διαδικασία της Εκούσιας Δικαιοδοσίας των άρθρων 739 επ. Κπολδ.

Σε περίπτωση άρνησης καταχώρισης η οποία οφείλεται στη σύγκρουση της επωνυμίας, του διακριτικού τίτλου ή του σήματος με άλλη προγενέστερο κατοχυρωμένο δικαίωμα, κλητεύεται υποχρεωτικώς ο δικαιούχος του δικαιώματος. Ενώ για τη ρύθμιση επείγουσας κατάστασης εκδίδεται από τα Πολιτικά δικαστήρια απόφαση κατόπιν σχετικής αίτησης δυνάμει των άρθρων 781 και 732 Κπολδ.

11.Πρόσβαση στο Γ.Ε.ΜΗ

Κάθε ενδιαφερόμενος έχει πρόσβαση στο Γ.Ε.ΜΗ, λήψης, ψηφιακής αποθήκευσης σε δικά του ηλεκτρονικά μέσα αποθήκευσης και εκτύπωσης κάθε πράξης ή στοιχείου ή ανακοίνωσης που αναρτάται δημόσια στον δικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. Αίτηση για τη λήψη αντιγράφων από τη μερίδα των φ.π ή ν.π μπορεί να υποβάλει κάθε ενδιαφερόμενος ηλεκτρονικά και μόνον στις Υ.Γ.Ε.ΜΗ, τα οποία πιστοποιητικά έχουν πλήρη αποδεικτική δύναμη με συνέπεια να μην απαιτείται η επικύρωση αυτών. Με τον ίδιο τρόπο είναι δυνατή και η πρόσβαση στη λήψη αντιγράφων τα οποία διατηρούνται σε φυσική μορφή στο φάκελο και δεν δημοσιεύονται στον δικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ.

12.Καθιέρωση Πιστοποιητικού Καλής Λειτουργίας ( Good Standing)

Μια από τις βασικές τομές του συγκεκριμένου Νόμου είναι η χορήγηση πιστοποιητικού καλής λειτουργίας στις επιχειρήσεις. Αυτό θα δίδεται εφόσον το εγγεγραμμένο πρόσωπο:

α. δεν έχει διαγραφεί,

β. δεν βρίσκεται σε κατάσταση λύσης και σε διαδικασία εκκαθάρισης,
γ. δεν έχει κατατεθεί για το πρόσωπο αυτό αίτηση συλλογικής διαδικασίας ικανοποίησης των πιστωτών (ιδίως πτώχευσης, εξυγίανσης, συνδιαλλαγής, ειδικής διαχείρισης, ειδικής εκκαθάρισης), εκτός αν υπάρχει τέτοια αίτηση και το πρόσωπο αυτό έχει υπαχθεί στην συλλογική διαδικασία, αλλά έχει εξέλθει αυτής ή υπάρχει καταχώριση του άρθρου 3 παρ. 4 του ΠτωχΚ (Ν. 3588/2007) ή έχει επικυρωθεί το σχέδιο αποπληρωμής των πιστωτών από το δικαστήριο ή έχει απαλλαγεί, δ) έχει εκπληρώσει την υποχρέωση δημοσίευσης πράξεων ή νομίμως έχει απαλλαχθεί από την υποχρέωση αυτή.

Το πιστοποιητικό θα ισχύει για δύο μήνες και θα δημιουργεί μαχητό τεκμήριο ισχύος των βεβαιούμενων σ’ αυτό έναντι κάθε τρίτου, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει την πραγματική κατάσταση και το εγγεγραμμένο πρόσωπο δολίως απέκρυψε την πραγματική κατάσταση από τον τρίτο.

Συνοψίζοντας ο Ν.3419/2005 είναι εκείνος που εισήγαγε για πρώτη φορά το θεσμό του Γενικού Εμπορικού Μητρώου, ως πάγιο αίτημα της εμπορικής κοινότητας, ωστόσο ο νόμος έμενε ανενεργός σε πληθώρα διατάξεων κανονιστικών ρυθμίσεων και όπως αυτές προβλέπονταν από την Ε.Ε. Με την παρούσα νομοθετική ρύθμιση συντελείται μια προσπάθεια απλοποίησης της διαδικασίας προκειμένου να επιταχυνθεί η επιχειρηματική δραστηριότητα της χώρας, επιχειρείται σύντμηση των προθεσμιών προς αποφυγή των μεγάλων καθυστερήσεων για την καταχώρηση πράξεων, λήψη αντιγράφων κ.ο.κ.

Lawjobs