Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης (ΚΕ.ΜΕ) – Έννομο Συμφέρον-Εγγυητικές Επιστολές.

0

Από τις διατάξεις του αρ. 16 παρ. 5 και 8 του Συντάγματος προβλέπεται, ότι η ανώτατη εκπαίδευση παρέχεται στην Ελλάδα αποκλειστικά και μόνο από ιδρύματα που αποτελούν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, πλήρως αυτοδιοικούμενα, τα οποία τελούν υπό την εποπτεία του κράτους και λειτουργούν σύμφωνα με τους νόμους που διέπουν την οργάνωση και λειτουργία τους (Ολ. ΣτΕ 3457/1998) και ότι η σύσταση ανώτατων σχολών από ιδιώτες απαγορεύεται (παρ. 8). Και τούτο διότι, υπό την αντίθετη εκδοχή, θα καταστρατηγούνταν οι εν λόγω συνταγματικές διατάξεις (ΣτΕ 567/2010, 570/2010).

Πλήρες κείμενο αποφάσεως ΣτΕ 692/2013

Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης από ιδιώτες με το νομικό καθεστώς του Κέντρου Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης θεσμοθετείται με το ν.3696/2008. Με τις διατάξεις του ν.3696/2008, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του ν.3848/2010, καθιερώνεται η μη τυπική βαθμίδα εκπαίδευσης των Κολλεγίων, που ήδη μετονομάσθηκαν σε Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης (ΚΕΜΕ). Ως μη τυπική εκπαίδευση και κατάρτιση ορίζεται οποιαδήποτε οργανωμένη εκπαιδευτική δραστηριότητα εκτός του τυπικού συστήματος εκπαίδευσης που απευθύνεται σε συγκεκριμένους εκπαιδευόμενους και έχει συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς στόχους, έναντι της τυπικής και μπορεί να οδηγήσει στην απόκτηση πιστοποιητικών αναγνωρισμένων σε εθνικό επίπεδο από τις δημόσιες αρχές

Με το νόμο 3696/2008 «Ίδρυση και Λειτουργία Κολλεγίων και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α-177/25-8-2008), οι διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 4 αναφέρονται στις προϋποθέσεις και στα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την χορήγηση της άδειας ίδρυσης των κολλεγίων. Τα ζητήματα αυτά απασχόλησαν το ΣτΕ και με την 691/2013 Απόφαση του που έκρινε, ότι με έννομο συμφέρον ασκεί ο αιτών, ιδιοκτήτης Κολλεγίου, την αίτηση ακυρώσεως κατά της 129450/Δ6/8.10.2008 υπουργικής απόφασης που καταργήθηκε ήδη ρητώς και αντικαταστάθηκε με την 63893/1Α/3.6.2010 νεότερη απόφαση της Υπουργού Παιδείας.

Οι ρυθμίσεις του εξουσιοδοτικού ν. 3696/2008 δεν αντίκεινται στο άρθρο 5 παρ. 1 του Συντάγματος. Η υποχρεωτική υπαγωγή των παρόχων της μη τυπικής εκπαίδευσης στο ν. 3696/2008 δεν αντίκειται στην αρχή της ισότητας και στο άρθρο 1 του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ, καθώς και στην αρχή της προστατευομένης εμπιστοσύνης. Παρεσχέθη εύλογος χρόνος προσαρμογής των ήδη λειτουργουσών επιχειρήσεων στο νέο νομοθετικό καθεστώς. Ο νομοθέτης δεν κωλύεται από το άρθρο 16 του Συντάγματος να θέσει ως προϋπόθεση για τη χορήγηση αδείας λειτουργίας την πληρότητα του προγράμματος σπουδών. Η υποχρέωση καταθέσεως εγγυητικής επιστολής ύψους 500.000 ευρώ, δεν αντιβαίνει στο Σύνταγμα . Η μη αναγραφή της εξουσιοδοτικής διατάξεως στο προοίμιο της πράξης δεν συνιστά πλημμέλεια αυτής. Επιτρεπτώς παρέχεται υπεξουσιοδότηση στο Δ.Σ. του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. να καθορίσει τις διαδικασίες παροχής γνώμης για τη χορήγηση αδείας λειτουργίας ΚΕ.Μ.Ε. Στο κριτήριο των κτιριακών υποδομών μπορεί να περιλαμβάνεται και η καταλληλότητα των υποδομών για την διευκόλυνση ατόμων με ειδικές ανάγκες.

Το ζήτημα που απασχόλησε περαιτέρω είναι το έννομο συμφέρον για την συνέχιση της δίκης που ορθά επέλυσε η σχολιαζομένη απόφαση, ιδίως στο ζήτημα που τίθεται για την υποχρέωσή τους να προσλαμβάνουν διδακτικό προσωπικό μόνον από το τηρούμενο στο Υπουργείο Παιδείας μητρώο, και τούτο για την διασφάλιση της τηρήσεως των ουσιωδών προϋποθέσεων παροχής εκπαίδευσης από τα ΚΕ.ΜΕ. Άλλωστε σύμφωνα με τα άρθρα 149 και 150 της Συνθήκης της Ε.Ε. η οργάνωση του εκπαιδευτικού συστήματος και των σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης καθώς και η ακαδημαϊκή αναγνώριση των τίτλων σπουδών, αποτελεί αρμοδιότητα της εθνικής νομοθεσίας των κρατών μελών. Η Συνθήκη ειδικότερα αναφέρεται σε αναγνώριση τίτλων σπουδών (βλ Ολ. ΣτΕ 2770,2771/2011) σε σχέση με επαγγελματικά δικαιώματα που παρέχουν πρόσβαση σε νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα και όχι στην αναγνώριση τους από ακαδημαϊκή άποψη.

ΑΝΤΩΝΗΣ Π.ΑΡΓΥΡΟΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
argyros.office@gmail.com

Σχόλια