Ο νέος Πτωχευτικός Κώδικας και το επάγγελμα του διαχειριστή αφερεγγυότητας

0

 

Κατά την έναρξη του έτους 2017, άλλαξε άρδην η διαδικασία της πτώχευσης, όπως αυτή είχε καθορισθεί βάσει του Ν. 4336/2015. Σύμφωνα με την προ του ν. 4446/2016, η πτωχευτική διαδικασία προέβλεπε την ύπαρξη του συνδίκου πτωχεύσεως.  Ο σύνδικος πτωχεύσεως ήταν το πρόσωπο που διοριζόταν από το δικαστήριο σε περίπτωση πτωχεύσεως οφειλέτη και ο οποίος είχε ως καθήκον να διαχειρισθεί ολόκληρη την πτωχευτική διαδικασία.  Βασικότερα καθήκοντά του ήταν να καταγράψει ολόκληρη την περιουσία του οφειλέτη, να διαπιστώσει τις οφειλές του και στη συνέχεια να «κινήσει» την διαδικασία της πτωχεύσεως, δηλαδή  είτε την εκποίηση των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη και τη διανομή του προϊόντος της εκποίησης προς τους δανειστές, είτε την προσπάθεια επίτευξης ενός συμβιβασμού ανάμεσα στον οφειλέτη και τους δανειστές με σκοπό τη διάσωση της επιχείρησης του οφειλέτη. Ταυτόχρονα, ο σύνδικος αναλάμβανε να διαχειριστεί την περιουσία του οφειλέτη, να τον εκπροσωπεί ενώπιον των δικαστηρίων, να εισπράττει απαιτήσεις εκ μέρους του οφειλέτη και να διοικεί προσωρινά την επιχείρηση του οφειλέτη μέχρι την έκδοση της οριστικής απόφασης που θα καθόριζε την τύχη της.

Σύμφωνα με το νέο καθεστώς (Ν.4446/2016), του οποίου η ισχύ ξεκίνησε στις 1.01.2017, το ρόλο του συνδίκου, του μεσολαβητή καθώς και όλων των άλλων εμπλεκόμενων στην πτωχευτική διαδικασία προσώπων (ειδικού εντολοδόχου, ειδικού εκκαθαριστή) , αναλαμβάνει ο διαχειριστής αφερεγγυότητας.

Για να ορισθεί κάποιος διαχειριστής αφερεγγυότητας, πρέπει να πληροί ορισμένες τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις. Οι προϋποθέσεις αυτές καθορίζονται στο υπ’ αριθ. 133/2016 Προεδρικό Διάταγμα το οποίο εξεδόθη στις 30 Δεκεμβρίου 2016.

Πιο συγκεκριμένα, για να ορισθεί ένα πρόσωπο ως διαχειριστής αφερεγγυότητας θα πρέπει να έχει επιτυχώς λάβει μέρος στις εξετάσεις που ορίζονται στο άρθρο 6 του προαναφερθέντος Π.Δ και να έχει προηγηθεί πενταετής τουλάχιστον άσκηση του επαγγέλματος του δικηγόρου ή του ορκωτού λογιστή ή του λογιστή φοροτεχνικού Α’ τάξεως.

Επίσης , δεν μπορεί να ορισθεί ως διαχειριστής αφερεγγυότητας, πρόσωπο το οποίο α) έχει καταδικασθεί αμετάκλητα για οποιοδήποτε πλημμέλημα ή κακούργημα κατά της ιδιοκτησίας, των περιουσιακών δικαιωμάτων , της παραβίασης απορρήτων ή εγκλημάτων κατά της υπηρεσίας, περί τα υπομνήματα και το νόμισμα, περί της απονομής δικαιοσύνης καθώς και για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες καθώς και για τα εγκλήματα των άρθρων 29 και 30 ν. 3340/2005 (περί φοροδιαφυγής), καθώς και του άρθρου 44 ν. 3959/2011, β) έχει στερηθεί των πολιτικών του δικαιωμάτων, γ) έχει τεθεί σε δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) βάσει του αρ. 176 Αστικού Κώδικα.

Όσοι αποκτούν τον τίτλο του διαχειριστή αφερεγγυότητας, θα εγγράφονται στο ειδικό μητρώο που προβλέπεται στο άρθρο 8 Π.Δ 133/2016. Ενώ σε κάθε διαχειριστή αφερεγγυότητας, θα αντιστοιχεί ένας ατομικός αριθμός μητρώου, και στο οποίο θα είναι εγγεγραμμένα, α) το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, η ηλεκτρονική διεύθυνση, τα στοιχεία επικοινωνίας και ο αριθμός μητρώου β) η επωνυμία, η διεύθυνση, η ηλεκτρονική διεύθυνση της εταιρίας στην οποία απασχολείται ο διαχειριστής αφερεγγυότητας ή με την οποία συνδέεται ως μέτοχος ή εταίρος ή μέλος διοίκησης ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο γ) βιογραφικό σημείωμα, δ) κάθε άλλη πληροφορία η οποία καταχωρίζεται στο μητρώο, σύμφωνα με τις διατάξεις.

Παράλληλα με την εισαγωγή του νέου αυτού επαγγέλματος, του «διαχειριστή αφερεγγυότητας», ο νέος Πτωχευτικός Κώδικας, ουσιαστικά δίνει μία «δεύτερη ευκαιρία» σε επιχειρήσεις οι οποίες πτωχεύουν λόγω πραγματικής αδυναμίας εξόφλησης των οφειλών τους, καθώς σύμφωνα με το προηγούμενο καθεστώς, οι μεγάλες επιχειρήσεις αλλά και οι μικρομεσαίες έμεναν στην τύχη τους μέσα σε μία αναχρονιστική πτωχευτική διαδικασία. Πλέον, δίδεται δεύτερη ευκαιρία σε εταιρίες που πτωχεύουν λόγω πραγματικής αδυναμίας εξυπηρέτησης των ληξιπρόθεσμων χρεών τους, βάζοντας ταυτόχρονα φρένο σε δόλιες χρεοκοπίες επιχειρήσεων. Μάλιστα ορίζει ότι, εφόσον ο επιχειρηματίας επιδεικνύει καλή πίστη κατά την κήρυξη της πτώχευσης, η πτώχευση δεν οφείλεται σε δόλιες ενέργειές του και ο ίδιος παραμείνει συνεργάσιμος – και εφόσον υποβάλει σχετική αίτηση – μετά την παρέλευση δύο ετών μπορεί να πετύχει απόφαση που θα τον απαλλάσσει ακόμη και πλήρως από το υπόλοιπο των απαιτήσεων των πιστωτών του που δεν ικανοποιείται από την πτωχευτική περιουσία.

Προκειμένου να επικυρωθεί η συμφωνία εξυγίανσης, αυτή θα πρέπει να έχει συναφθεί από τον οφειλέτη και από πιστωτές του που εκπροσωπούν το 60% του συνόλου των απαιτήσεων στο οποίο περιλαμβάνεται το 40% των τυχόν εμπραγμάτων ή με ειδικό προνόμιο ή με προσημείωση υποθήκης εξασφαλισμένων απαιτήσεων. Αν η συμφωνία συναφθεί μόνον από πιστωτές, χωρίς τη σύμπραξη του οφειλέτη, τότε είναι έγκυρη εφόσον ο οφειλέτης βρίσκεται, κατά τον χρόνο σύναψης της συμφωνίας, σε παύση πληρωμών.

Επιπλέον τιμωρείται με ποινικές κυρώσεις ο μη συνεργάσιμος οφειλέτης ο οποίος δεν προσκομίζει να αναγκαία στοιχεία για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας της επιχείρησης του στο δικαστήριο και για να δικαιολογήσει την στάση πληρωμών στην οποία έχει προχωρήσει.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου πτωχευτικού κώδικα αίτηση πτώχευσης μπορεί να υποβάλλει και ο οφειλέτης υπό την προϋπόθεση να προσκομίσει όλες τις οικονομικές καταστάσεις και βεβαιώσεις για χρέη προς το δημόσιο ώστε το δικαστήριο να μπορεί να εξετάσει ενδελεχώς και ουσιαστικά την υπόθεση.

Τέλος, είναι προφανές ότι ο νέος πτωχευτικός κώδικας προβλέπει και διαδικασίες fast track. Καταργείται για λόγους επιτάχυνσης των διαδικασιών το άνοιγμα διαδικασίας εξυγίανσης καθώς όπως αποδείχθηκε χρησιμοποιήθηκε παρελκυστικά από πολλούς οφειλέτες ώστε να επιτύχουν την ασυλία έναντι των πιστωτών τους ενώ διατηρείται, με συγκεκριμένους όρους, η δυνατότητα εξυγίανσης της εταιρείας εντός της πτωχευτικής διαδικασίας.

Ελευθερία Μπιτζαράκη

ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Α.Π.Θ

Θεσσαλονίκη, 8.5.2017

 

 

Σχόλια