Τειρεσίας ΑΕ

0

Εξαιτίας της ανάγκης για πρόσβαση σε ακριβή δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς, προς όφελος του τραπεζικού συστήματος και των ίδιων των συναλλασσομένων το σύνολο, σχεδόν, των ελληνικών Τραπεζών ίδρυσε την εταιρεία Τειρεσίας στην οποία και ανετέθη η ανάπτυξη και διαχείριση ενός Αρχείου Δεδομένων Οικονομικής Συμπεριφοράς.

Η Τειρεσίας ΑΕ εξειδικεύεται στη συγκέντρωση και διάθεση πληροφοριών οικονομικής συμπεριφοράς, για επιχειρήσεις και ιδιώτες, μέσω πληροφορικών συστημάτων. Σκοπός της είναι οι διαπίστωση της πιστοληπτικής ικανότητας των καταναλωτών.

Σύστημα Οικονομικής Συμπεριφοράς (ΣΟΣ)

Η σημαντικότερη δραστηριότητα της Τειρεσίας ΑΕ είναι η διαχείριση του Αρχείου Δεδομένων Οικονομικής Συμπεριφοράς.

Οι πηγές άντλησης των δεδομένων και οι κατηγορίες πληροφοριών που διατηρούνται στο αρχείο του Τειρεσία είναι:

Από τις Τράπεζες:

· Ακάλυπτες (σφραγισμένες) Επιταγές
· Συναλλαγματικές απλήρωτες κατά τη λήξη τους
· Καταγγελίες συμβάσεων καταναλωτικών / προσωπικών δανείων
· Καταγγελίες συμβάσεων πιστωτικών καρτών

Από τα Πρωτοδικεία:

· Αιτήσεις Πτωχεύσεων
· Κηρυχθείσες Πτωχεύσεις
· Εκδοθείσες Διαταγές Πληρωμής

Από τα Ειρηνοδικεία:

· Προγρ. Πλειστηριασμών Ακινήτων
· Προγρ. Πλειστηριασμών Κινητών
· Εκδοθείσες Διαταγές Πληρωμής

Από τα Υποθηκοφυλακεία:

· Υποθήκες – Προσημειώσεις Υποθηκών
· Τροπές Προσημειώσεων σε Υποθήκες
· Κατασχέσεις – Επιταγές του Ν.Δ. 1923

Από το Υπουργείο Οικονομικών η Τειρεσίας Α.Ε. αντλεί τα δεδομένα για τις διοικητικές κυρώσεις κατά παραβατών των φορολογικών νόμων.

Διάρκεια διατήρησης δεδομένων στο ΣΟΣ

Η χρονική διάρκεια διατήρησης των πληροφοριών στο αρχείο της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ έχει ως εξής:

· Εως τρεις σφραγισμένες επιταγές ή/και απλήρωτες συναλλαγματικές συνολικού ποσού έως και 1.500 ευρώ διαγράφονται από το αρχείο μεταδιδομένων πληροφοριών εφόσον έχουν εξοφληθεί ή τακτοποιηθεί αποδεδειγμένα και έχει παρέλθει η ημερομηνία στέρησης βιβλιαρίου επιταγών.

· Εφόσον, στο αρχείο καταχωρηθούν πληροφορίες για μέχρι πέντε σφραγισμένες επιταγές ή/και απλήρωτες συναλλαγματικές συνολικού ποσού έως και 3.000 ευρώ διαγράφονται από το αρχείο μεταδιδομένων πληροφοριών είκοσι τέσσερις μήνες από την ημερομηνία έκδοσης ή λήξης αντίστοιχα, της πιο πρόσφατης από τις ανωτέρω επιταγές ή συναλλαγματικές, εφόσον έχουν εξοφληθεί αποδεδειγμένα και εφόσον έχει παρέλθει η ημερομηνία στέρησης βιβλιαρίου επιταγών.

· Σφραγισμένες επιταγές και απλήρωτες συναλλαγματικές, πέραν των προαναφερομένων ορίων, όπως και καταγγελίες συμβάσεων πιστωτικών καρτών και δανείων καταναλωτικής πίστης διατηρούνται στο αρχείο μεταδιδομένων πληροφοριών για χρονικό διάστημα τριών ετών.

· Διαταγές πληρωμής διατηρούνται στο αρχείο μεταδιδομένων πληροφοριών για πέντε χρόνια.

· Προγράμματα πλειστηριασμών, κατασχέσεις, επιταγές του ΝΔ. 1923 και διοικητικές κυρώσεις του Υπουργείου Οικονομικών διατηρούνται στο αρχείο μεταδιδομένων πληροφοριών για επτά χρόνια.

· Οι αιτήσεις πτωχεύσεων διαγράφονται είτε με την καταχώρηση της πληροφορίας της επ’ αυτών απόφασης για κήρυξη της πτώχευσης, είτε εφόσον ματαιωθεί η επ’ αυτών συζήτηση μετά δωδεκάμηνο από την ημερομηνία της (ματαιωθείσας) συζήτησης.

· Οι πληροφορίες για κηρυχθείσες πτωχεύσεις δεν διαγράφονται από το αρχείο.

· Οι πληροφορίες για προσημειώσεις υποθηκών και υποθήκες διαγράφονται από το αρχείο όταν αρθούν με σχετική εγγραφή στα βιβλία του αρμόδιου Υποθηκοφυλακείου.

Σημειώνεται ότι τα δεδομένα που έχουν καταχωρηθεί στο αρχείο μέχρι την 1.5.1993 έχουν διαγραφεί με την πάροδο δεκαετίας ακόμη και αν δεν έχουν προσκομισθεί αποδείξεις εξόφλησης των σχετικών οικονομικών υποχρεώσεων.

Συγκέντρωση κινδύνων καταναλωτικής πίστης

Το σύστημα αφορά στη συγκέντρωση σε αρχείο των κινδύνων που αναλαμβάνονται από καταναλωτικά /προσωπικά δάνεια και κάρτες.

Το Σύστημα Συγκέντρωσης Κινδύνων αποτελείται από δυο λειτουργίες:

1. Τη συγκέντρωση κινδύνων για προσωπικά/καταναλωτικά δάνεια.
2. Τη συγκέντρωση κινδύνων για πιστωτικές κάρτες

Επικουρικό Αρχείο για Ταυτότητες και Διαβατήρια

H Tειρεσίας ΑΕ, συμβάλλοντας στην προστασία του πολίτη, δημιούργησε ένα Επικουρικό Αρχείο στο οποίο καταχωρούνται Δηλώσεις Κλοπής ή Απώλειας Ταυτοτήτων και Διαβατηρίων. Σκοπός του αρχείου είναι να παρέχεται η δυνατότητα ενημέρωσης του ευρύτερου τραπεζικού χώρου με στόχο την προστασία των συναλλαγών και των συναλλασσομένων από πιθανές παρεπόμενες συνέπειες της απώλειας ή κλοπής.

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να δηλώσει την κλοπή ή την απώλεια, πέρα από τις αρμόδιες αρχές, στην Τειρεσίας ΑΕ.

Αποδέκτης δεδομένων

Αποδέκτης των δεδομένων μπορεί να είναι μόνο επιχειρηματίας, ο οποίος ασκεί νόμιμη δραστηριότητα και μόνο εφόσον τα δεδομένα δεν προορίζονται για μεταπώληση αλλά αφορούν υποκείμενα με τα οποία ο επιχειρηματίας συναλλάσσεται. Μετά το τέλος της συναλλαγής είναι αυτονόητο ότι ο επιχειρηματίας πρέπει να προβεί σε καταστροφή των ως άνω προσωπικών δεδομένων.

Aποδέκτες των δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς μπορούν να είναι μόνο Τράπεζες, Εταιρείες Έκδοσης και Διαχείρισης Καρτών, Εταιρείες Χρηματοδοτικής Μίσθωσης (Leasing), Εταιρείες Πρακτόρευσης Επιχειρηματικών Απαιτήσεων (Factoring) και Οργανισμοί του Δημοσίου των οποίων είναι προφανές το έννομο συμφέρον.

Σχόλια