spot_img
spot_img
ΑρχικήΣυνεντεύξειςΤίνα Στέα - Διευθύντρια Νομικής Υπηρεσίας του ΔΑΑ

Τίνα Στέα – Διευθύντρια Νομικής Υπηρεσίας του ΔΑΑ

spot_img

Θα μπορούσατε να μας παρουσιάσετε τη νομική υπηρεσία, η οποία υποστηρίζει ένα από τα πιο σημαντικά έργα της σύγχρονης Ελλάδας;

Το Νομικό Τμήμα της ανώνυμης εταιρείας “ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.” αποτελείται από πέντε δικηγόρους, οι οποίοι απασχολούνται καθημερινά στο αεροδρόμιο με την εν γένει νομική υποστήριξη της εταιρείας και τα νομικά θέματα που αναφύονται όπου η εταιρεία εμπλέκεται. Ενδεικτικά παρέχουμε νομική υποστήριξη στο διοικητικό συμβούλιο, τη γενική διεύθυνση και τις επιμέρους διευθύνσεις της εταιρείας, υποστηρίζουμε νομικά τις διαγωνιστικές διαδικασίες που εφαρμόζει η εταιρεία, λαμβάνουμε ενεργό ρόλο στη διαπραγμάτευση και σύνταξη συμβάσεων, παριστάμεθα για λογαριασμό της εταιρείας ενώπιον δικαστηρίων κάθε μορφής και βαθμού και επικοινωνούμε με δημόσιους και άλλους φορείς.

Αν θέλαμε να μπούμε στη λογική των αριθμών, πόσες συμβάσεις έχετε φτιάξει συνολικά μέχρι σήμερα για το συγκεκριμένο έργο; Πόσοι άνθρωποι τις υποστηρίζουν στην Ελλάδα, ενδεχομένως και στο εξωτερικό;

Όπως είναι προφανές μια εταιρεία του μεγέθους αυτού, ο σκοπός της οποίας είναι η κατασκευή και λειτουργία ενός τόσο μεγάλου έργου υποδομής, έχει προβεί στην υπογραφή ενός σημαντικού αριθμού συμβάσεων για τη σύναψη των οποίων ακολουθείται η εκάστοτε προβλεπόμενη από το νόμο διαδικασία. Οι κυριότερες από αυτές είναι περίπου 250, ενώ ο αριθμός αυτός αυξάνεται καθημερινά με τη λειτουργία του αεροδρομίου. Κάθε σύναψης συμβάσεως προηγείται η σύνταξή της, η διαδικασία ανάθεσης και οι απαραίτητες διαβουλεύσεις με τον εκάστοτε παραχωρησιούχο για την ολοκλήρωση και υπογραφή αυτής. Είναι προφανές ότι στις διαδικασίες αυτές για την κάθε σύμβαση εμπλέκονται ομάδες που αποτελούνται από εκπροσώπους των κατά περίπτωση αρμοδίων τμημάτων της εταιρείας με τη συμμετοχή ενός ή δύο, ανάλογα με το αντικείμενο, από τους δικηγόρους του νομικού τμήματος. Ο εκάστοτε δικηγόρος που λαμβάνει μέρος, εκτός του ότι συμμετέχει ενεργά σε αυτές, επιφορτίζεται με τη σύνταξη ή τον έλεγχο της σύμβασης. Αντιλαμβάνομαι ότι με τη λέξη υποστήριξη εννοείτε τη διαδικασία συνάψεως της συμβάσεως, καθότι, αφού η σύμβαση υπογραφεί, την παρακολούθησή της αναλαμβάνει το αρμόδιο τμήμα της εταιρείας, ενώ το νομικό τμήμα εμπλέκεται πλέον μόνο σε περίπτωση που ανακύπτει κάποιο θέμα.

Παράγοντες όπως το περιβάλλον, πόσο έχουν αποτελέσει βασικό γνώμονα στην ανάπτυξη του έργου σας;

Ο σεβασμός στο περιβάλλον αποτελεί αφενός υποχρέωση που πηγάζει από το νόμο στον οποίο η Εταιρεία Αεροδρομίου υπόκειται, όπως άλλωστε και κάθε άλλη εταιρεία δραστηριοποιούμενη στην Ελληνική Επικράτεια, όσο και από τη Σύμβαση Ανάπτυξης Αεροδρομίου, η οποία έχει κυρωθεί με νόμο και διέπει τις σχέσεις μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Εταιρείας Αεροδρομίου. Εξυπακούεται ότι η συμμόρφωση της Εταιρείας Αεροδρομίου και όλων των φορέων που δραστηριοποιούνται στο αεροδρόμιο προς τους γενικούς και ειδικούς περιβαλλοντικούς όρους που διέπουν το έργο αυτό έχει αποτελέσει βασικό γνώμονα στην ανάπτυξη του αεροδρομίου τόσο κατά τη φάση της κατασκευής, όσο και κατά τη λειτουργία του.

Θεωρείτε ότι όντως επήλθε κρίση στον τομέα των αερομεταφορών μετά το τρομοκρατικό χτύπημα της 11ης Σεπτεμβρίου και αν ναι με ποιο τρόπο μπορεί να αντιμετωπισθεί;

Είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι ο τομέας των αερομεταφορών επλήγη καίρια από το τρομοκρατικό χτύπημα της 11ης Σεπτεμβρίου και μάλιστα σε γεωγραφική κλίμακα πολύ ευρύτερη από αυτήν που αρχικά θα ανέμενε κανείς. Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι οι συνέπειες δεν υπήρξαν γραμμικές σε όλους τους τομείς και τις γεωγραφικές αγορές, με την κρίση που επήλθε δόθηκε το έναυσμα της κατάρρευσης σε επί μέρους τομείς που ήδη αντιμετώπιζαν προβλήματα επιβίωσης. Πιστεύω ότι η κρίση αυτή έχει ήδη αρχίσει να εκτονώνεται όπου οι δυνάμεις επαναφοράς της αγοράς δρουν απρόσκοπτα και εφαρμόζονται κατάλληλα μέτρα ανάκαμψης. Εξάλλου η αυξημένη κίνηση λόγω εορτών συντείνει στη σταδιακή επάνοδο στην προ του τρομοκρατικού χτυπήματος κίνηση. Είναι ευκταίο η στενή παρακολούθηση της κατάστασης από τους αρμόδιους φορείς, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο, να συντείνει στην ενιαία, κατά το δυνατό, εφαρμογή κατάλληλων μέσων ανάκαμψης και αντιμετώπισης του θέματος αυτού που άπτεται ενός τόσο νευραλγικού τομέα της παγκόσμιας οικονομίας που δεν είναι άμοιρος κοινωνικής διάστασης.

Παράλληλα με την ενασχόληση σας στα Σπάτα, ασκείτε και ελεύθερη δικηγορία; Αν ναι, πόσο δύσκολο είναι να συνδυαστούν;

Η ενασχόλησή μου στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών απορροφά όλον τον ωφέλιμο χρόνο του εικοσιτετραώρου κατά τον οποίο μπορώ να αποδώσω ως δικηγόρος. Είναι δε συχνά τόσο επείγοντα τα ζητήματα που αναφύονται, ώστε απαιτείται πλήρης ελευθερία από άλλες επαγγελματικές υποχρεώσεις, ώστε να είναι κανείς σε θέση να αντεπεξέλθει με επιτυχία στα θέματα που προκύπτουν και απαιτούν όλη την προσοχή και το χρόνο μου. Ως εκ τούτου, δεδομένου του εύρους του φάσματος συμμετοχής μου στην καθημερινή λειτουργία της εταιρείας και, προκειμένου να ανταποκρίνομαι με υπευθυνότητα και συνέπεια στις υποχρεώσεις που έχω αναλάβει στην Εταιρεία Αεροδρομίου, βρίσκω αδύνατο στην παρούσα φάση να συνδυάζω παράλληλα και ελεύθερη δικηγορία.

spot_img

Lawjobs