ΑρχικήΕτικέτεςΑναιρετικός Έλεγχος

Tag: Αναιρετικός Έλεγχος

Ελ.Συν.[599/2021] Ολ.: Άρση του καταλογισμού υπαλλήλου νοσοκομείου λόγω πλαστού πτυχίου, σύμφωνα με την Αρχή της Αναλογικότητας.

Αρχή της Αναλογικότητας "Καταλογισμός υπαλλήλου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου (νοσοκομείου) εξαιτίας αναδρομικής ανάκλησης του διορισμού του λόγω παραποίησης του βαθμού πτυχίου του (άρθρο 33 παρ.1 περ. β) του ν. 2362/1995). Το Ελεγκτικό Συνέδριο δικάζον αναιρετικώς και εντός των ορίων του αναιρετικού ελέγχου, σταθμίζει αν το...