ΑρχικήΕτικέτεςΦορολογική Ενημερότητα

Tag: Φορολογική Ενημερότητα

Δεν απαιτείται φορολογική ενημερότητα για την πληρωμή δικαιούχων προγραμμάτων ΟΑΕΔ που χρηματοδοτούνται από εθνικούς πόρους

Πολίτης που είχε ενταχθεί στο πρόγραμμα του Ο.Α.Ε.Δ. «Πρόγραμμα δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας πέντε χιλιάδων (5.000) ανέργων, πρώην αυτοαπασχολούμενων, με στόχο την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας» απευθύνθηκε στον Συνήγορο επειδή το αρμόδιο Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης (Κ.Π.Α.2) του Ο.Α.Ε.Δ. του ζητούσε να προσκομίσει φορολογική ενημερότητα...

Διάθεση διαδικτυακής υπηρεσίας στην Κ.Ε.Δ.Ε. για την λήψη αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας

Διάθεση διαδικτυακής υπηρεσίας στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος για την λήψη αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη: Α. Τις διατάξεις: Των παραγράφων 2, 3 και 5 του άρθρου 47 του ν. 4623/2019 (Α΄ 134), όπως ισχύει. Του ν. 4174/2013 «Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 170)...

Τροποποίηση-Συμπλήρωση της απόφασης περί Αποδεικτικού Ενημερότητας Α12 Ν.4174/2013

Απόφαση - Αριθμ. Α-1464/12-12-2019 - ΦΕΚ Β - 4820/24-12-2019 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΕΣΟΔΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α΄ 170), «Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας – Κ.Φ.Δ.», όπως ισχύoυν. 2. Τις αποφάσεις Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ.1274/2013 (ΦΕΚ 3398 Β’)...