ΑρχικήΕτικέτεςΗλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων

Tag: Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων

Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων [ΦΕΚ Β – 3075/2021]

Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ και ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις ως ισχύουν: 1.1 Του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄45). 1.2 Του ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων...