Στο ΓΕΜΗ μέσω της Ολομέλειας και οι Δικηγόροι, σύμφωνα με ν/σ του υπουργείου Ανάπτυξης

0

Σύμφωνα με το άρθρο 56 του σχεδίου νόμου του υπουργείου Ανάπτυξης με τίτλο
«Σύσταση εταιρειών μέσω των Υπηρεσιών Μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ.) και τήρηση του Γενικού
Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) – Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1151 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 2Οής Ιουνίου 2019 για την
τροποποίηση της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132, όσον αψορά τη χρήση ψηψιακών εργαλείων
και διαδικασιών στον τομέα του εταιρικού δικαίου (1 186)» (Link Νομοσχεδίουιδρύεται Γενικό Μητρώο Μελών Επιστημονικών Φορέων [ΓΕΜΜΕΦ], ως ακολούθως: 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’
ΤΗΡΗΣΗ ΆΛΛΩΝ ΜΗΤΡΩΩΝ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Γ.Ε.ΜΗ.

Άρθρο 56
Γενικό Μητρώο Μελών Επιστημονικών Φορέων (ΓΕ.Μ.Μ.Ε.Φ.)
1. Συγκροτείται Γενικό Μητρώο Μελών Επιστημονικών Φορέων (ΓΕ.Μ.Μ.Ε.Φ.) στο οποίο εγγράψονται προαιρετικά τα πρόσωπα που ασκούν ελεύθερη επαγγελματική δραστηριότητα και δεν διενεργούν εμπορικές πράξεις, τα οποία είναι εγγεγραμμένα στους κατωτέρω επιστημονικούς ψορείς ή στα μέλη αυτών: Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος, Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, Ολομέλεια Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία, Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, Συντονιστική Επιτροπή Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος, Ομοσπονδία Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδος, Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος (<επιστημονικοί φορείς»).
2. Το ΓΕ.Μ.Μ.Ε.Φ τηρείται σε πληροφοριακό σύστημα, που αναπτύσσουν από κοινού οι επιστημονικοί Φορείς. Το Κόστος ανάπτυξης, συντήρησης και λειτουργίας του
πληροφοριακού συστήματος καλύπτουν οι επιστημονικοί Φορείς Κατά την αναλογία των μελών τους.
3. Η ανάπτυξη, η λειτουργία και η συντήρηση του πληροφοριακού συστήματος, Καθώς και η
ευθύνη της εποπτείας και της τήρησης του ΓΕ.Μ.Μ.Ε.Φ., ανατίθεται σε εννεαμελές συλλογικό
διακλαδικό όργανο, στο οποίο συμμετέχει ένας εκπρόσωπος κάθε επιστημονικού Φορέα
(«Επιτροπή Εποπτείας ΓΕ.Μ.Μ.Ε.Φ.»). Το όργανο διοίκησης κάθε επιστημονικού Φορέα
ορίζει προς τούτο έναν εκπρόσωπο με τον αναπληρωτή του, με διετή θητεία, η οποία δύναται
να ανανεώνεται. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και ο Γραμματέας της Επιτροπής Εποπτείας
ΓΕ.Μ.Μ.Ε.Φ εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία από τα μέλη της Επιτροπής. Για τη
συγκρότηση, τις συνεδριάσεις, τη λειτουργία και τη λήψη αποφάσεων της Επιτροπής,
εφαρμόζονται αναλόγως τα άρθρα 13 έως και 15 του ν. 2690/1999 (Α 45).