Δίκαιο & Οικονομία – Π.Ν. Σάκκουλας: «Η Διαταγή Πληρωμής κατά τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας»

0

Λόγω κυρίως της ταχείας ικανοποίησης που προσφέρει στον δανειστή, ο  θεσμός της διαταγής πληρωμής αξιοποιείται εκτεταμένα στη νομική πράξη.
Με δεδομένο αυτό, η κατά το δυνατόν καλύτερη γνώση του τρόπου ερμηνείας και εφαρμογής των άρθρ. 623 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, και μάλιστα μετά τις πρόσφατες τροποποιήσεις του Ν. 4055/2012, αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Τα ζητήματα της διαταγής πληρωμής είναι ποικίλα και δίνουν λαβή σε πλούσια νομολογία.
Η συνεισφορά του έργου αυτού συνίσταται στην ανάδειξη, την αξιολόγηση και τη συστηματοποίηση του σχετικού υλικού.