ΕΔΑΔ: Δικαίωμα διατήρησης του πατρικού επιθέτου για τις παντρεμένες γυναίκες στην Τουρκία

0

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) δικαίωσε, με απόφασή του, την πολίτη της Τουρκίας, Gülizar Tuncer Güneş, η οποία είχε προσφύγει [Link] ενώπιόν του, ζητώντας την αναγνώριση του δικαιώματος διατήρησης του πατρικού επιθέτου της, μετά το γάμο.

Το Δικαστήριο έκανε δεκτούς τους ισχυρισμούς [Tuncer Güneş v. Turkey (no. 26268/08)] της προσφεύγουσας και έκρινε, ότι υφίσταται παραβίαση του αρ.8 της ΕΣΔΑ για το διακαίωμα στην ιδιωτική και οικογενειακή ζωή, σε συνδυασμό με παραβίαση του αρ.14 περί ισότητας.

Συγκεκριμένα, κρίθηκε ότι συνιστά απαγορευμένη διάκριση η στέρηση δικαιώματος χρήσης του πατρικού επιθέτου από τις παντρεμένες γυναίκες, σε αντίθεση με τα ισχύοντα για τους Τούρκους άντρες.

Το Δικαστήριο επιδίκασε στην προσφεύγουσα αποζημίωση 1.500 ευρώ και άλλα 3.030 ευρώ για δικαστική δαπάνη.
 

Σχόλια