Τροποποίηση άρθρου 203 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας

0

Με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις θεμάτων εφαρμογής των νόμων 3864/2010, 4021/2011, 4046/2012, 4051/2012 και 4071/2012» (ΦΕΚ Α’ 103/30.4.2012) τροποποιείται το άρθρο 203 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας. Το εν λόγω άρθρο που αφορά την προδικασία είχε τροποποιηθεί και τον Φεβρουάριο με το άρθρο 12 του ν. 4051/2012. Τότε είχαν συμπληρωθεί οι ρυθμίσεις που αφορούν το περιεχόμενο της αίτησης αναστολής επί φορολογικών και τελωνειακών διαφορών.

Η πρόσφατη τροποποίηση αφορά την συμπλήρωση του πέμπτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 203 του Κώδικά. Ορίζεται, λοιπόν, ότι σε περίπτωση διαφορών για φορολογικά ή τελωνειακά θέματα, στις οποίες την αίτηση αναστολής υποβάλλει νομικό πρόσωπο, η αίτηση αναστολής περιέχει –με ποινή απαραδέκτου- μεταξύ άλλων κατάσταση, στην  οποία το νομικό πρόσωπο δηλώνει το παγκόσμιο εισόδημα από οποιαδήποτε πηγή, καθώς και την περιουσιακή κατάσταση συνδεδεμένων νομικών προσώπων οπουδήποτε στην Ελλάδα. Πλέον αυτών, όμως, στο εξής το νομικό πρόσωπο θα οφείλει να δηλώνει στην κατάστασή αυτή και την περιουσιακή κατάσταση των φυσικών προσώπων που σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις ευθύνονται ατομικά για τις φορολογικές και τελωνειακές υποχρεώσεις του νομικού προσώπου.