Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων [ΦΕΚ Β – 3075/2021]

0

[ Αριθμ. 76928 – ΦΕΚ Β’ 3075/13 – 07 – 2021 ]

Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ και ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις ως ισχύουν:
  1.1 Του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄45).
  1.2 Του ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 204).
  1.3 Του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).
  1.4 Του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α΄ 147).
  1.5 Του ν. 4601/2019 «Εταιρικοί μετασχηματισμοί και εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου με τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημόσιων συμβάσεων και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 44).
  1.6 Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133).
  1.7 Του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» (Α΄134).
  1.8 Του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α΄137).
  1.9 Του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α΄184).
  1.10 Του ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία» (Α΄36).
  1.11 Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ.63/2005 (Α΄ 98) και διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).
  1.12 Του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (OJ L 119, 04.05.2016, p. 1).
  1.13 Του Π.Δ.25/2014 «Ηλεκτρονικό Αρχείο και Ψηφιοποίηση εγγράφων» (Α’ 44).
  1.14 Του Π.Δ.28/2015 «Κωδικοποίηση των διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία» (Α΄ 34).
  1.15 Του Π.Δ.80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α΄145).
  1.16 Του Π.Δ.147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄ 192).
  1.17 Του Π.Δ.81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).
  1.18 Του Π.Δ.83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
  1.19 Του Π.Δ.84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (A΄ 123).
  1.20 Του Π.Δ.40/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α΄85).

 2. Τις αποφάσεις:
  2.1 Την υπό στοιχεία ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989/10-4-2012 απόφαση του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Κύρωση Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης» (Β΄ 1301).
  2.2 Την υπό στοιχεία ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/23-4-2012 απόφαση του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Ρυθμίσεις για το Ηλεκτρονικό Δημόσιο Έγγραφο» (Β΄ 1317).
  2.3 Την υπό στοιχεία ΥΑΠ/Φ.60/86/1435/13-6-2012 απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Καθορισμός διαδικασιών υποβολής αιτήσεων έκδοσης, ανάκλησης, ανανέωσης ψηφιακών πιστοποιητικών καθώς και ανάκτησης του ψηφιακού πιστοποιητικού κρυπτογράφησης μέσω των ΚΕΠ (Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών) ως Εντεταλμένων Γραφείων» (Β΄1876).
  2.4 Την υπό στοιχεία ΥΑΠ/Φ.40.4/163/7-2-2013 απόφαση του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Ρυθμίσεις για α) τη διαδικασία και τον τρόπο ηλεκτρονικής επιβεβαίωσης της λήψης και της ασφαλούς χρονοσήμανσης, β) τις προδιαγραφές και τα πρότυπα του συστήματος για τη γνωστοποίηση εγγράφων σε φυσικά πρόσωπα ή Ν.Π.Ι.Δ. με χρήση ΤΠΕ και γ) την ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων μεταξύ φορέων του δημοσίου τομέα και των φυσικών προσώπων ή Ν.Π.Ι.Δ.» (Β΄401).
  2.5 Την υπ΄ αρ. 57654/22.05.2017 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Β΄1781).
  2.6 Την υπό στοιχεία Υ6/09.07.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β΄ 2902).
  2.7 Την υπό στοιχεία οικ. 60967 ΕΞ 2020/17.06.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εθνικής Άμυνας, Εσωτερικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Υποδομών και Μεταφορών
  «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019 (Α’ 44)» (Β΄2425).
  2.8 Την υπ’ αρ. οικ. 63446/31.05.2021 κοινή απόφαση των Υφυπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων» (Β΄2338).
  2.9 Την υπ’ αρ. 14900/04.02.2021 κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Έγκριση σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις» (Β΄466).

 3. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 38 του ν. 4412/ 2016 (Α΄147) με τις οποίες χορηγείται εξουσιοδότηση για την έκδοση της παρούσας.

 4. Την υπό στοιχεία Γ11/2021 σύμφωνη γνώμη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.).

 5. Το γεγονός ότι σύμφωνα με την υπ’ αρ. 64365/ 08.06,2021 εισήγηση του Αναπληρωτή Προϊστάμενου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1 – Αντικείμενο

Αντικείμενο της παρούσας αποτελεί η ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων που αφορούν στη λειτουργία και διαχείριση του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (στο εξής ΚΗΜΔΗΣ) του άρθρου 38 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), το δικτυακό τόπο τήρησής του, τη δομή, το περιεχόμενο και την πρόσβαση σε αυτό, τα επίπεδα διαβάθμισης, τη διαδικασία έκδοσης κωδικών ηλεκτρονικής καταχώρισης, τα κατά περίπτωση καταχωριζόμενα στοιχεία, το χρόνο καταχώρισης αυτών, τα κατά περίπτωση υπόχρεα πρόσωπα για την καταχώριση και τα αρμόδια όργανα για τον έλεγχο της προσήκουσας τήρησής του.

Άρθρο 2 – Πεδίο εφαρμογής

Οι ρυθμίσεις της παρούσας απόφασης εφαρμόζονται σε όλες τις δημόσιες συμβάσεις και συμβάσεις που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4412/2016, εκτιμώμενης αξίας ανώτερης του ποσού των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ (άνευ ΦΠΑ), οι οποίες συνάπτονται γραπτώς, με ηλεκτρονικό μέσο ή προφορικώς από αναθέτουσες αρχές/ αναθέτοντες φορείς και Κεντρικές Αρχές Αγορών (Κ.Α.Α.), σύμφωνα με τα άρθρα 38 και 260, ανεξαρτήτως της διαδικασίας ανάθεσης με την επιφύλαξη των οριζόμενων στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 1, καθώς και στην παρ. 5 του άρθρου 38 του ν. 4412/2016. Για την εκτιμώμενη αξία της σύμβασης του προηγούμενου εδαφίου λαμβάνεται υπόψη το άρθρο 6 του ν. 4412/2016, περί μεθόδων υπολογισμού της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.

Οι ρυθμίσεις της παρούσας δεν εφαρμόζονται εφόσον η συνολική αξία ομοειδών δημοσίων συμβάσεων και συμβάσεων δεν υπερβαίνει κατ’ έτος το ποσό των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ (άνευ ΦΠΑ), με βάση τους κανόνες υπολογισμού της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης του άρθρου 6 του ν. 4412/2016.

Άρθρο 3 Αρμοδιότητα – Δικτυακός τόπος τήρησης ΚΗΜΔΗΣ

 1. Αρμόδια για την λειτουργία του ΚΗΜΔΗΣ και την τεχνική υποστήριξη των χρηστών του είναι η Διεύθυνση Διαχείρισης, Ανάπτυξης και Υποστήριξης Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) της Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Δημόσιας Διοίκησης της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

 2. Ο διαδικτυακός τόπος τήρησης του ΚΗΜΔΗΣ είναι προσβάσιμος μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ στην ηλεκτρονική διεύθυνση (URL) www.promitheus.gov.gr.

Άρθρο 4 – Επίπεδα διαβάθμισης και έκδοση κωδικών ηλεκτρονικής καταχώρισης

 1. Το ΚΗΜΔΗΣ υποστηρίζει διαβαθμισμένη πρόσβαση με την απόδοση διαφορετικών δικαιωμάτων χρήσης στις αντίστοιχες κατηγορίες χρηστών από τη Διεύθυνση Διαχείρισης, Ανάπτυξης και Υποστήριξης Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) της Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Δημόσιας Διοίκησης της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ως κατωτέρω:
  α) Απλοί Χρήστες ΚΗΜΔΗΣ: Η ομάδα αυτή περιλαμβάνει ιδιώτες, επιχειρήσεις, οικονομικούς και άλλους φορείς που μπορούν να έχουν πρόσβαση αποκλειστικά και μόνο στον ελεύθερα προσβάσιμο χώρο, όπως ορίζεται ακολούθως.
  Ελεύθερα προσβάσιμος χώρος ΚΗΜΔΗΣ: πρόκειται για τον ηλεκτρονικό χώρο της Διαδικτυακής Πύλης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, που αφορούν στο ΚΗΜΔΗΣ, στον οποίο η πρόσβαση επιτρέπεται ελεύθερα στο ενδιαφερόμενο κοινό. Στον χώρο αυτόν δημοσιεύονται, ιδίως, γενικές πληροφορίες και στοιχεία δημοσίων συμβάσεων και συμβάσεων που αφορούν σε πρωτογενή και εγκεκριμένα αιτήματα, προκηρύξεις και διακηρύξεις, προσκλήσεις, αναθέσεις και κατακυρώσεις, εντολές αγοράς, συμφωνητικά (συμβάσεις) και εντολές πληρωμών.
  β) Πιστοποιημένοι χρήστες ΚΗΜΔΗΣ: η ομάδα αυτή περιλαμβάνει στελέχη των αναθετουσών αρχών και αναθετόντων φορέων και Κεντρικών Αρχών Αγορών που πραγματοποιούν καταχωρίσεις πράξεων σχετικά με δημόσιες συμβάσεις και συμβάσεις στο ΚΗΜΔΗΣ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, που έχουν δικαιώματα πρόσβασης που τους έχουν αποδοθεί, κατόπιν σχετικού αιτήματος, από την Διεύθυνση Διαχείρισης, Ανάπτυξης και Υποστήριξης Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) της Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Δημόσιας Διοίκησης της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
  γ) Διαχειριστές ΚΗΜΔΗΣ: η ομάδα αυτή περιλαμβάνει στελέχη της Διεύθυνση Διαχείρισης, Ανάπτυξης και Υποστήριξης Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) της Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Δημόσιας Διοίκησης της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης που έχουν αυξημένα δικαιώματα πρόσβασης και διαχείρισης στους σχετικούς πόρους και υποδομές
  του ΚΗΜΔΗΣ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.

 2. Τα στοιχεία αναφοράς (φορείς, μονάδες φορέων, υπογράφοντες, χρήστες) των υπόχρεων φορέων του ΚΗΜΔΗΣ αντλούνται από το Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
  Οι χρήστες των αναθετουσών αρχών και των αναθετόντων φορέων και των ΚΑΑ που υποχρεούνται να αναρτούν πράξεις στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και διαθέτουν ήδη κωδικούς σε αυτό, μπορούν να προβούν στην εγγραφή τους στο ΚΗΜΔΗΣ μέσω του διαδικτυακού τόπου τήρησής του, χρησιμοποιώντας το όνομα χρήστη που διατηρούν στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
  Οι χρήστες των αναθετουσών αρχών και των αναθετόντων φορέων και των ΚΑΑ που υποχρεούνται να αναρτούν πράξεις στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και δεν διαθέτουν κωδικούς σε αυτό, μεριμνούν ώστε πριν την εγγραφή τους στο ΚΗΜΔΗΣ να έχουν εγγραφεί στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ από την Ομάδα Διοίκησης Έργου (Ο.Δ.Ε.) του φορέα τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 80 του ν. 4727/2020. Στη συνέχεια οι ανωτέρω χρήστες προβαίνουν σε αίτημα εγγραφής τους στο ΚΗΜΔΗΣ μέσω του διαδικτυακού τόπου τήρησής του χρησιμοποιώντας τα στοιχεία χρήστη που διατηρούν στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
  Οι χρήστες των αναθετουσών αρχών και των αναθετόντων φορέων που δεν υποχρεούνται να αναρτούν πράξεις στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, μπορούν να εγγραφούν στο ΚΗΜΔΗΣ μετά από αίτησή τους στη Διεύθυνση Διαχείρισης, Ανάπτυξης και Υποστήριξης Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) της Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Δημόσιας Διοίκησης της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Άρθρο 5 – Καταχωριτέα έγγραφα

 1. Στο ΚΗΜΔΗΣ καταχωρίζονται :
  α) Πρωτογενή αιτήματα: τα αιτήματα των υπηρεσιών των αναθετουσών αρχών και των αναθετόντων φορέων με τα οποία θεμελιώνεται η ανάγκη για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης που προηγούνται της σχετικής ανάληψης δέσμευσης πίστωσης.
  Στην περίπτωση των δημοσίων συμβάσεων έργων και δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών του ν. 4412/2016, τα οποία εντάσσονται σε πρόγραμμα, ως πρωτογενές αίτημα καταχωρίζεται το έγγραφο από το οποίο με οποιοδήποτε τρόπο προκύπτει η πρωτοβουλία για την υλοποίηση ή διερεύνηση υλοποίησης του συγκεκριμένου έργου.
  β) Εγκεκριμένα αιτήματα: οι αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης ή οι πολυετείς εγκρίσεις του άρθρου 67 του ν. 4270/2014, κατά περίπτωση, ή οι συλλογικές αποφάσεις Έργων ή Μελετών του άρθρου 80 του ν. 4270/2014, εφόσον η δαπάνη υπάγεται στη διαδικασία του Π.Δ.80/2016 (Α΄ 145) ή οι αποφάσεις δέσμευσης πίστωσης αρμοδίου οργάνου εφόσον η δαπάνη δεσμεύεται με άλλη ανάλογη διαδικασία. Οι πολυετείς εγκρίσεις του άρθρου 67 του ν. 4270/2014, καταχωρίζονται στην περίπτωση που η προκαλούμενη δαπάνη πρόκειται να βαρύνει αποκλειστικά και μόνον το επόμενο ή τα επόμενα οικονομικά έτη.
  γ) Οι προκαταρκτικές προκηρύξεις της παρ. 2 του άρθρου 62, οι περιοδικές ενδεικτικές προκηρύξεις της παρ. 2 του άρθρου 291, οι προκηρύξεις των άρθρων 63, 108, 112, 293, 319 και 323 του ν. 4412/2016, και οι διακηρύξεις αυτών, οι προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος των παρ. 2 και 3 των άρθρων 119 και 329 και οι προσκλήσεις των άρθρων 120 και 330, αντίστοιχα, του ν. 4412/2016 που αφορούν στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Στους συνοπτικούς διαγωνισμούς του άρθρου 117 και 327 η διακήρυξη, με την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 141 του ν. 4782/2021 (Α’ 36) και οι τροποποιήσεις αυτών.
  δ) Οι αποφάσεις ανάθεσης ή κατακύρωσης και οι τροποποιήσεις αυτών.
  ε) Τα συμφωνητικά, οι εντολές αγορών της παρ. 12 του άρθρου 118Α του ν. 4412/2016 και οι τροποποιήσεις αυτών.
  στ) Το χρηματικό ένταλμά ή κάθε άλλο παραστατικό στοιχείο με το οποίο, το αρμόδιο κατά νόμο όργανο, εντέλλεται την πληρωμή συγκεκριμένης δαπάνης στο δικαιούχο της σύμφωνα με τις ισχύουσες κείμενες κατά περίπτωση διατάξεις.

 2. Τα έγγραφα της παρ. 1 καταχωρίζονται στο ΚΗΜΔΗΣ ως ηλεκτρονικά δημόσια έγγραφα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 13 του ν. 4727/2020.

Άρθρο 6 – Καταχωριτέα στοιχεία (μεταδεδομένα)

 1. Στο ΚΗΜΔΗΣ καταχωρίζονται μέσω ηλεκτρονικής διαδικτυακής φόρμας ή διασύνδεσης πληροφοριακών συστημάτων, ηλεκτρονικά στοιχεία (μεταδεδομένα) των συμβάσεων του άρθρου 2 της παρούσας και για τα ακόλουθα στάδια:
  α) Στάδιο καταχώρισης πρωτογενούς και εγκεκριμένου αιτήματος.
  Τα ελάχιστα στοιχεία που καταχωρίζονται είναι:
  αα) Για τα πρωτογενή αιτήματα:
  -ο προϋπολογισμός,
  -ο κωδικός κατά το Κοινό Λεξιλόγιο Δημοσίων Συμβάσεων (Common Procurement Vocabulary CPV), σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 213/2008 της Επιτροπής, της 28ης Νοεμβρίου 2007, για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2195/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV),
  -το είδος της σύμβασης, δηλαδή προμήθεια, υπηρεσία, έργο, μελέτη ή τεχνική ή λοιπή συναφή επιστημονική υπηρεσία,
  -ο αριθμός φορολογικού μητρώου της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα,
  -ο κωδικός της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα, που αφορά στην ηλεκτρονική τιμολόγηση, όπως αυτός προσδιορίζεται στον επίσημο ιστότοπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
  ββ) Για τα εγκεκριμένα αιτήματα.
  -προϋπολογισμός,
  -ο κωδικός κατά το Κοινό Λεξιλόγιο Δημοσίων Συμβάσεων (Common Procurement Vocabulary CPV), σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 213/2008 της Επιτροπής, της 28ης Νοεμβρίου 2007, για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2195/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV),
  -το είδος της σύμβασης, δηλαδή προμήθεια, υπηρεσία, έργο, μελέτη ή τεχνική ή λοιπή συναφή επιστημονική υπηρεσία,
  -ο Αριθμός Ανάληψης Υποχρέωσης, ο αριθμός καταχώρισής της στα λογιστικά βιβλία του οικείου φορέα ή/και της πολυετούς έγκρισης του άρθρου 67 του ν. 4270/2014 ή της Συλλογικής Απόφασης Έργου ή Μελέτης του άρθρου 80 του ν. 4270/2014 ή ο αριθμός της απόφασης δέσμευσης πίστωσης αρμοδίου οργάνου εφόσον η δαπάνη δεσμεύεται με άλλη ανάλογη διαδικασία,
  -ο αριθμός φορολογικού μητρώου της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα,
  -ο κωδικός της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα που αφορά στην ηλεκτρονική τιμολόγηση, όπως αυτός προσδιορίζεται στον επίσημο ιστότοπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
  β) Για τις προκηρύξεις, τις διακηρύξεις, τις προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος των παρ. 2 και 3 των άρθρων 119 και 329 και τις προσκλήσεις των άρθρων 120 και 330, αντίστοιχα, του ν. 4412/2016 που αφορούν στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
  Τα ελάχιστα στοιχεία που καταχωρίζονται είναι:
  -ο τύπος της δημοσίευσης,
  -ο προϋπολογισμός,
  -ο κωδικός κατά το Κοινό Λεξιλόγιο Δημοσίων Συμβάσεων (Common Procurement Vocabulary CPV) σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 213/2008 της Επιτροπής, της 28ης Νοεμβρίου 2007, για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2195/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV),
  -το είδος της σύμβασης, δηλαδή προμήθεια, υπηρεσία, έργο, μελέτη ή τεχνική ή λοιπή συναφή επιστημονική υπηρεσία,
  -η γεωγραφική περιοχή βάσει της Κοινής Ονοματολογίας των Εδαφικών Στατιστικών Μονάδων (Nomenclature of territorialunits for statistics NUTS) του τόπου εκτέλεσης της σύμβασης και ο ταχυδρομικός της κώδικας,
  -η γεωγραφική περιοχή βάσει της Κοινής Ονοματολογίας των Εδαφικών Στατιστικών Μονάδων (Nomenclature of territorialunits for statistics NUTS) της αναθέτουσας αρχής/ αναθέτοντα φορέα,
  -ο Αριθμός Ανάληψης Υποχρέωσης, ο αριθμός καταχώρισής της στα λογιστικά βιβλία του οικείου φορέα ή/και της πολυετούς έγκρισης του άρθρου 67 του ν. 4270/2014 ή της Συλλογικής Απόφασης Έργου ή Μελέτης του άρθρου 80 του ν. 4270/2014 με τον ενάριθμο/ ους ή -ο αριθμός της απόφασης δέσμευσης πίστωσης αρμοδίου οργάνου εφόσον η δαπάνη δεσμεύεται με άλλη ανάλογη διαδικασία,
  -η διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης και σε περίπτωση ανταγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση και ανταγωνιστικού διαλόγου και οι ειδικότερες περιστάσεις εκ των οριζόμενων στα άρθρα 26 και 266 που δικαιολογούν τη χρήση των διαδικασιών αυτών,
  -το είδος της αναθέτουσας αρχής/ αναθέτοντος φορέα,
  -το κριτήριο ανάθεσης ή κατακύρωσης,
  -η σχετική ένδειξη αν αφορά συμφωνία πλαίσιο, δυναμικό σύστημα αγορών, ηλεκτρονικό κατάλογο ή ηλεκτρονικό πλειστηριασμό,
  -η πηγή χρηματοδότησης,
  -αν η σύμβαση είναι άνω ή κάτω των ορίων των άρθρων 5 και 235, ανά περίπτωση του ν.4412/2016,
  -αν η σύμβαση αφορά το βιβλίο Ι ή ΙΙ του ν.4412/2016,
  -ο αριθμός φορολογικού μητρώου της αναθέτουσας αρχής/αναθέτοντος φορέα,
  -ο κωδικός της αναθέτουσας αρχής/αναθέτοντος φορέα που αφορά στην ηλεκτρονική τιμολόγηση, όπως αυτός προσδιορίζεται στον επίσημο ιστότοπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
  -εάν πρόκειται για Πράσινη Δημόσια Σύμβαση και τα κριτήρια που χρησιμοποιήθηκαν για τον χαρακτηρισμό της σύμβασης ως Πράσινης Δημόσιας Σύμβασης,
  -εάν πρόκειται για σύμβαση κοινωνικής αναφοράς
  -εάν πρόκειται για σύμβαση καινοτομίας.
  Στην περίπτωση καταχώρησης των τροποποιήσεων των προκηρύξεων, των διακηρύξεων και των προσκλήσεων που καταχωρήθηκαν πέραν των ανωτέρω, καταχωρίζεται ο ΑΔΑΜ της προκήρυξης, της διακήρυξης και της πρόσκλησης που τροποποιείται.
  γ) Για τις αποφάσεις ανάθεσης ή κατακύρωσης. Τα ελάχιστα στοιχεία που καταχωρίζονται είναι:
  -ο προϋπολογισμός,
  -η αξία ανάθεσης / κατακύρωσης,
  -ο κωδικός κατά το Κοινό Λεξιλόγιο Δημοσίων Συμβάσεων (Common Procurement Vocabulary CPV) σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 213/2008 της Επιτροπής, της 28ης Νοεμβρίου 2007, για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2195/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV),
  -το είδος της σύμβασης, δηλαδή προμήθεια, υπηρεσία, έργο, μελέτη ή τεχνική ή λοιπή συναφή επιστημονική υπηρεσία,
  -η γεωγραφική περιοχή βάσει της Κοινής Ονοματολογίας των Εδαφικών Στατιστικών Μονάδων (Nomenclature of territorialunits for statistics NUTS) του τόπου εκτέλεσης της σύμβασης και ο ταχυδρομικός της κώδικας,
  -η γεωγραφική περιοχή βάσει της Κοινής Ονοματολογίας των Εδαφικών Στατιστικών Μονάδων (Nomenclature of territorialunits for statistics NUTS) της αναθέτουσας αρχής/ αναθέτοντα φορέα,
  -ο Αριθμός Ανάληψης Υποχρέωσης, ο αριθμός καταχώρησής της στα λογιστικά βιβλία του οικείου φορέα ή/και της πολυετούς έγκρισης του άρθρου 67 του ν. 4270/2014 ή της συλλογικής απόφασης Έργου ή Μελέτης του άρθρου 80 του ν. 4270/2014 με τον ενάριθμο/ους
  ή ο αριθμός της απόφασης δέσμευσης πίστωσης αρμοδίου οργάνου εφόσον η δαπάνη δεσμεύεται με άλλη ανάλογη διαδικασία,
  η διαδικασία ανάθεσης σύμβασης και σε περίπτωση ανταγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση, ανταγωνιστικού διαλόγου και διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και τις ειδικότερες περιστάσεις εκ των οριζόμενων στα άρθρα 26, 32 και 269 που δικαιολογούν τη χρήση των διαδικασιών αυτών,
  -το είδος της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα,
  -το κριτήριο ανάθεσης ή κατακύρωσης,
  -η σχετική ένδειξη αν αφορά συμφωνία πλαίσιο, δυναμικό σύστημα αγορών, ηλεκτρονικό κατάλογο ή ηλεκτρονικό πλειστηριασμό,
  -η πηγή χρηματοδότησης,
  -αν η σύμβαση είναι άνω ή κάτω των ορίων των άρθρων 5 και 235, ανά περίπτωση του ν.4412/2016,
  -αν η σύμβαση αφορά το βιβλίο Ι ή ΙΙ του ν.4412/2016,
  -η επωνυμία του οικονομικού φορέα,
  -ο αριθμός φορολογικού μητρώου του οικονομικού φορέα,
  -η χώρα καταγωγής/ εγκατάστασης του οικονομικού φορέα στον οποίον ανατέθηκε η σύμβαση,
  -ο αριθμός φορολογικού μητρώου της αναθέτουσας αρχής/αναθέτοντος φορέα,
  -ο κωδικός της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα που αφορά στην ηλεκτρονική τιμολόγηση, όπως αυτός προσδιορίζεται στον επίσημο ιστότοπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
  -εάν πρόκειται για Πράσινη Δημόσια Σύμβαση και τα κριτήρια που χρησιμοποιήθηκαν για τον χαρακτηρισμό της σύμβασης ως Πράσινης Δημόσιας Σύμβασης.
  -εάν πρόκειται για σύμβαση κοινωνικής αναφοράς,
  -εάν πρόκειται για σύμβαση καινοτομίας.
  Στη περίπτωση καταχώρησης των τροποποιήσεων των αποφάσεων ανάθεσης ή κατακύρωσης που καταχωρήθηκαν, πέραν των ανωτέρω καταχωρίζεται ο ΑΔΑΜ της απόφασης ανάθεσης ή κατακύρωσης που τροποποιείται. δ) Για τα συμφωνητικά (συμβάσεις) και τις εντολές αγοράς της παρ. 12 του άρθρου 118Α του ν. 4412/2016. Τα ελάχιστα στοιχεία που καταχωρίζονται είναι αυτά που προβλέπονται στην περίπτωση γ΄ για τις αποφάσεις ανάθεσης ή κατακύρωσης.
  Στην περίπτωση καταχώρησης των τροποποιήσεων των συμφωνητικών ή των εντολών αγοράς της παρ. 12 του άρθρου 118Α που καταχωρήθηκαν, πέραν των ανωτέρω καταχωρίζεται ο ΑΔΑΜ του συμφωνητικού ή της εντολής αγοράς που τροποποιείται.
  ε) Για τα χρηματικά εντάλματα ή άλλα παραστατικά που αντιστοιχούν σε αυτά για τους φορείς που δεν εμπίπτουν στο ν. 4270/2014 (Α΄143).
  Τα ελάχιστα στοιχεία που καταχωρίζονται είναι:
  -το ποσό πληρωμής,
  -τα στοιχεία των σχετικών τιμολογίων (ιδίως ο αριθμός τιμολογίου, η ημερομηνία, ο οικονομικός φορέας που εκδίδει το τιμολόγιο),
  -ο κωδικός κατά το Κοινό Λεξιλόγιο Δημοσίων Συμβάσεων (Common Procurement Vocabulary CPV) σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 213/2008 της Επιτροπής, της 28ης Νοεμβρίου 2007, για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2195/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV),
  -το είδος της σύμβασης, δηλαδή προμήθεια, υπηρεσία, έργο, μελέτη ή τεχνική ή λοιπή συναφή επιστημονική υπηρεσία,
  -η γεωγραφική περιοχή βάσει της Κοινής Ονοματολογίας των Εδαφικών Στατιστικών Μονάδων (Nomenclature of territorialunits for statistics NUTS) της αναθέτουσας αρχής/ αναθέτοντα φορέα,
  -ο Αριθμός Ανάληψης Υποχρέωσης, ο αριθμός καταχώρισής της στα λογιστικά βιβλία του οικείου φορέα ή/και της πολυετούς έγκρισης του άρθρου 67 του ν. 4270/2014 ή της συλλογικής απόφασης Έργου ή Μελέτης του άρθρου 80 του ν. 4270/2014 με τον ενάριθμο/ ους ή ο αριθμός της απόφασης δέσμευσης πίστωσης αρμοδίου οργάνου εφόσον η δαπάνη δεσμεύεται με άλλη ανάλογη διαδικασία,
  -το είδος της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα,
  -η σχετική ένδειξη αν αφορά συμφωνία πλαίσιο, δυναμικό σύστημα αγορών, ηλεκτρονικό κατάλογο ή ηλεκτρονικό πλειστηριασμό,
  -η πηγή χρηματοδότησης,
  -αν η σύμβαση είναι άνω ή κάτω των ορίων των άρθρων 5 και 235, ανά περίπτωση του ν.4412/2016,
  -αν η σύμβαση αφορά το βιβλίο Ι ή ΙΙ του ν.4412/2016,
  -η επωνυμία του οικονομικού φορέα,
  -ο αριθμός φορολογικού μητρώου του οικονομικού φορέα,
  -ο αριθμός φορολογικού μητρώου της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα,
  -ο κωδικός της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα που αφορά στην ηλεκτρονική τιμολόγηση, όπως αυτός προσδιορίζεται στον επίσημο ιστότοπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

 2. Τα ελάχιστα στοιχεία της παρ. 1 του παρόντος καταχωρίζονται υποχρεωτικά, εφόσον υφίστανται τα σχετικά πεδία στις ηλεκτρονικές διαδικτυακές φόρμες.

 3. Σε οποιαδήποτε καταχώριση απαιτείται η επισύναψη του σχετικού ηλεκτρονικού αρχείου των εγγράφων του άρθρου 5 της παρούσας.

Άρθρο 7 – Διαδικασία καταχώρισης

 1. Τα καταχωριστέα έγγραφα και στοιχεία (μεταδεδομένα) των άρθρων 5, 6 και των τροποποιήσεων του άρθρου 8 της παρούσας αναρτώνται στον δικτυακό τόπο τήρησης του ΚΗΜΔΗΣ. Για το σκοπό αυτό, αναγράφεται επί του σχετικού σχεδίου εγγράφου ο χαρακτηρισμός «Καταχωριστέο στο ΚΗΜΔΗΣ».

 2. Οι καταχωρίσεις στο ΚΗΜΔΗΣ τελούν υπό την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 38 του ν. 4412/2016.

 3. Τα έγγραφα που καταχωρίζονται στο ΚΗΜΔΗΣ λαμβάνουν Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ), ο οποίος αποτελεί στοιχείο της κανονικότητας της δαπάνης κατά την έννοια του άρθρου 91 του ν. 4270/2014.

Άρθρο 8 – Καταχώριση τροποποιήσεων των εγγράφων της σύμβασης

Οι τροποποιήσεις των προκηρύξεων, των διακηρύξεων, των προσκλήσεων, των αποφάσεων κατακύρωσης ή ανάθεσης, των συμφωνητικών και των εντολών αγοράς καθώς και οι αποφάσεις μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και της επακόλουθης αποσφράγισης της παρ. 1α) του άρθρου 98 του ν. 4412/2016, καταχωρίζονται στο ΚΗΜΔΗΣ σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 6 και λαμβάνουν νέο ΑΔΑΜ σύμφωνα με το άρθρο 7 της παρούσας.

Άρθρο 9 – Ματαιώσεις

Σε περίπτωση ματαίωσης της διαδικασίας απαιτείται η συστημική αποτύπωση της ματαίωσης μέσω της συμπλήρωσης των σχετικών πεδίων της ηλεκτρονικής διαδικτυακής φόρμας.

Άρθρο 10 – Υπόχρεα πρόσωπα χρόνος καταχώρισης έλεγχος προσήκουσας τήρησης

 1. Τα καταχωριστέα έγγραφα του άρθρου 5 και τα στοιχεία του άρθρου 6 καταχωρίζονται αμελλητί στο δικτυακό τόπο του ΚΗΜΔΗΣ, του με μέριμνα εισηγητή / συντάκτη ως εξής:
  α) Τα πρωτογενή αιτήματα μετά την υπογραφή τους.
  β) Τα εγκεκριμένα αιτήματα μετά την έγκριση της σχετικής ανάληψης δαπάνης ή της απαιτούμενης ανάλογης ενέργειας.
  γ) Οι προκηρύξεις που αφορούν διαγωνισμούς με εκτιμώμενη αξία σύμβασης άνω των ορίων του άρθρου 5 του ν. 4412/2016 μετά την δημοσίευσή τους σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 66 και την παρ. 2 του άρθρου 296 του ν. 4412/2016 από την Υπηρεσία Εκδόσεων της Ένωσης.
  δ) Οι διακηρύξεις που αφορούν διαγωνισμούς με εκτιμώμενη αξία σύμβασης άνω των ορίων του άρθρου 5 του ν. 4412/2016 αμέσως μετά την δημοσίευση της προκήρυξής τους σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 66 και την παρ. 2 του άρθρου 296 του ν. 4412/2016 από την Υπηρεσία Εκδόσεων της Ένωσης και την καταχώριση της προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ σύμφωνα με την παρ. γ).
  ε) Οι διακηρύξεις που αφορούν διαγωνισμούς με εκτιμώμενη αξία σύμβασης κάτω των ορίων του άρθρου 5 του ν. 4412/2016 αμέσως μετά την υπογραφή τους.
  Στους συνοπτικούς διαγωνισμούς του άρθρου 117 και 327 του ν. 4412/2016, αμέσως μετά την υπογραφή τους, με την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 141 του ν. 4782/2021.
  στ) Οι προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος των παρ. 2 και 3 των άρθρων 119 και 329, αντίστοιχα, του ν. 4412/2016, αμέσως μετά την υπογραφή τους. Οι προσκλήσεις των άρθρων 120 και 330, αντίστοιχα, του ν. 4412/2016, που αφορούν στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, μετά την υπογραφή τους και τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης.
  ζ) Οι αποφάσεις ανάθεσης/κατακύρωσης καταχωρίζονται στο ΚΗΜΔΗΣ αμέσως μετά την οριστικοποίησή τους σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016. Οι αποφάσεις ανάθεσης των διαδικασιών των άρθρων 32, 118 καθώς και 269 του ν. 4412/2016 καταχωρίζονται στο ΚΗΜΔΗΣ αμέσως μετά την υπογραφή τους ή την ολοκλήρωση τυχόν προσυμβατικού ελέγχου. Οι αποφάσεις ανάθεσης της διαδικασίας του άρθρου 328 του ν. 4412/2016 αμέσως μετά την υπογραφή τους και την κοινοποίησή τους στον οικονομικό φορέα.
  η) Τα συμφωνητικά που αφορούν διαγωνισμούς, με εκτιμώμενη αξία σύμβασης άνω των ορίων του άρθρου 5 του ν. 4412/2016, καταχωρίζονται στο ΚΗΜΔΗΣ αμέσως μετά την δημοσίευση της γνωστοποιήσεως του άρθρου 64 και 294 σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 66 και την παρ. 2 του άρθρου 296 του ν. 4412/2016 και πριν την εκτέλεση οποιασδήποτε δαπάνης.
  Τα συμφωνητικά που αφορούν διαγωνισμούς κάτω των κοινοτικών ορίων καταχωρίζονται στο ΚΗΜΔΗΣ αμέσως μετά την υπογραφή τους και πριν την εκτέλεση οποιασδήποτε δαπάνης.
  Τα συμφωνητικά για κάθε σύμβαση που βασίζεται σε συμφωνία πλαίσιο και σε δυναμικό σύστημα αγορών καθώς και οι εντολές αγοράς της παρ. 12 του άρθρου 118Α του ν. 4412/2016 καταχωρίζονται στο ΚΗΜΔΗΣ αμέσως μετά την υπογραφή τους, και πριν την εκτέλεση κάθε δαπάνης.
  θ) Οι εντολές πληρωμών καταχωρίζονται μετά την υπογραφή τους.

 2. Κατά την καταχώριση λαμβάνεται μέριμνα ώστε να εξασφαλίζεται η πλήρης και ορθή συμπλήρωση των απαραίτητων στοιχείων με σκοπό να είναι δυνατή η αναζήτηση πληροφοριών και να είναι όλα τα στοιχεία των αναρτημένων εγγράφων ευχερώς προσβάσιμα στο μέσο χρήστη. Οι αρμόδιοι για την καταχώριση φορείς λαμβάνουν όλα τα αναγκαία και κατάλληλα τεχνικά, διαδικαστικά και οργανωτικά μέτρα για να εξασφαλίζεται η ορθότητα, προσβασιμότητα, ακεραιότητα και διαθεσιμότητα των στοιχείων που καταχωρίζονται.

Άρθρο 11 – Ισχύς πράξεων διορθώσεις

Οι πράξεις που καταχωρίζονται στο ΚΗΜΔΗΣ ισχύουν από την καταχώρισή τους σε αυτό σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 7 του άρθρου του 38 του ν. 4412/2016. Με ευθύνη του προσώπου ή του οργάνου που έχει εκδώσει την πράξη γίνονται αμελλητί οι αναγκαίες διορθώσεις στα στοιχεία καταχώρισης ή στο έγγραφο που έχει αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ. Ειδικότερα:
α) Σε περίπτωση λανθασμένης καταχώρισης που αφορά αποκλειστικά στα σχετικά στοιχεία που συμπληρώνονται στα πεδία της ηλεκτρονικής φόρμας (μεταδεδομένα), η σχετική διόρθωση πραγματοποιείται εντός χρονικού διαστήματος εβδομήντα δύο (72) ωρών από την καταχώριση, με μέριμνα του εισηγητή/συντάκτη του.
Μετά την παρέλευση του χρονικού διαστήματος των εβδομήντα δύο (72) ωρών, κατά τα ανωτέρω, προκειμένου να διορθωθούν τα λανθασμένα στοιχεία που έχουν συμπληρωθεί στα πεδία της ηλεκτρονικής φόρμας (μεταδεδομένα) και μόνον αυτά, απαιτείται η συστημική ακύρωση της αρχικής καταχώρισης, η καταχώριση των μεταδομένων εκ νέου και η επισύναψη του σχετικού ηλεκτρονικού αρχείου της πράξης, με μέριμνα του εισηγητή/συντάκτη της. Στην περίπτωση αυτή, ως ημερομηνία έναρξης ισχύος της πράξης, νοείται η ημερομηνία της αρχικής καταχώρισής της.
β) Σε περίπτωση λανθασμένης καταχώρισης που αφορά στο έγγραφο (ηλεκτρονικό αρχείο του εγγράφου της σχετικής διοικητικής πράξης) που έχει καταχωριστεί στο ΚΗΜΔΗΣ, απαιτείται η συστημική ακύρωση της αρχικής καταχώρισης, η καταχώριση των μεταδομένων εκ νέου και η επισύναψη του σχετικού ηλεκτρονικού αρχείου της πράξης, με μέριμνα του εισηγητή/συντάκτη του.

Άρθρο 12 – Συμφωνίες πλαίσιο και Δυναμικά Συστήματα Αγορών

Στις περιπτώσεις των συμφωνιών πλαίσιο και των δυναμικών συστημάτων αγορών των άρθρων 39 και 33 του Βιβλίου I και 270 και 273 του Βιβλίου ΙΙ του ν. 4412/2016, αντίστοιχα, όταν δεν υφίσταται δέσμευση πίστωσης σύμφωνα με την περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 5 (εγκεκριμένο αίτημα) για την κάλυψη συγκεκριμένων αναγκών (πρωτογενές αίτημα), οι καταχωρήσεις στο ΚΗΜΔΗΣ γίνονται ως εξής:
α) Για τις συμφωνίες πλαίσιο:
Kαταχωρίζονται η προκήρυξη της συμφωνίας πλαίσιο, η διακήρυξη, η απόφαση κατακύρωσης των αποτελεσμάτων της διαδικασίας ανάθεσης και το σχετικό συμφωνητικό.
Για κάθε εκτελεστική σύμβαση που ανατίθεται δυνάμει συμφωνίας πλαίσιο, καταχωρίζονται :
-Κάθε συγκεκριμένο πρωτογενές και εγκεκριμένο αίτημα εκτελεστικής σύμβασης.
-Κάθε απόφαση ανάθεσης εκτελεστικής σύμβασης,
-Κάθε συμφωνητικό εκτελεστικής σύμβασης και
-Κάθε εντολή πληρωμής εκτελεστικής σύμβασης.
Οι ανωτέρω πράξεις καταχωρίζονται σύμφωνα με τα κατά περίπτωση οριζόμενα στα άρθρα 5 ως 11 της παρούσης.
β) Για τα Δυναμικά Συστήματα Αγορών: Καταχωρίζονται η προκήρυξη του δυναμικού συστήματος αγορών και η διακήρυξη.

Για την σύναψη κάθε σύμβασης που βασίζεται στο δυναμικό σύστημα αγορών καταχωρίζονται:
-Κάθε συγκεκριμένο πρωτογενές και εγκεκριμένο αίτημα σύμβασης,
-Κάθε απόφαση ανάθεσης σύμβασης,
-Κάθε συμφωνητικό και
-Κάθε εντολή πληρωμής.
Οι ανωτέρω πράξεις καταχωρίζονται σύμφωνα με τα κατά περίπτωση οριζόμενα στα άρθρα 5 ως 11 της παρούσης.

Άρθρο 13 – Υποστήριξη

Τα αιτήματα των χρηστών του ΚΗΜΔΗΣ για παροχή τεχνικής υποστήριξης από τη Διεύθυνση Διαχείρισης, Ανάπτυξης και Υποστήριξης Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) υποβάλλονται μέσω ηλεκτρονικής φόρμας επικοινωνίας, η οποία είναι προσβάσιμη στο διαδικτυακό τόπο τήρησης του ΚΗΜΔΗΣ του άρθρου 3 της παρούσας.

Άρθρο 14 – Μεταβατικές Διατάξεις

Στις δημόσιες συμβάσεις και συμβάσεις η έναρξη των οποίων, σύμφωνα με τα άρθρα 61, 120, 290 και 330 του ν. 4412/2016, έλαβε χώρα πριν την έναρξη ισχύος της παρούσας, οι διατάξεις της παρούσας εφαρμόζονται από το στάδιο, στο οποίο καταλαμβάνουν τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και σε κάθε επόμενο στάδιο.

Άρθρο 15 – Τελική διάταξη

Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας καταργείται η με αρ. 57654/22.05.2017 (Β΄1781) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Β’ 1781).

Άρθρο 16 – Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 9 Ιουλίου 2021

Οι Υπουργοί

Ανάπτυξης και Επενδύσεων / ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Επικρατείας / ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ.-